Bergverksindustrien må redusere utslippene av miljøfarlige kjemikalier

Det må utvikles kjemikalier for bergverksindustrien som er mindre miljøfarlige. Klif utfordrer bransjeforeningen Norsk Bergindustri til å bidra aktivt til utviklingen av en mer miljøvennlig industri, samtidig som vi skjerper kravene til hver enkelt bedrift.

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes har nylig blitt pålagt strenge krav til utslipp av kjemikalier. Klif forventer nå at hele bransjen blir mer miljøvennlig. Foto: Clemensfranz, Creative Commons.

Det er for tiden stor etterspørsel i verdensmarkedet etter mineraler og metaller, og dette fører til økt interesse for nyetablering og gjenåpning av bergverk i Norge. Bergverksindustrien medfører en rekke miljøvirkninger, blant annet betydelige utslipp av miljøfarlige kjemikalier.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå skrevet brev til bransjeforeningen Norsk Bergindustri og påpekt at miljøvernmyndighetene har klare forventninger til bransjen. Både bransjeforeningen og de enkelte bedriftene må bidra til å redusere bruken av miljøfarlige kjemikalier, mener Klif.

Kan presse leverandørene

– Vi forventer at Norsk Bergindustri vil bidra aktivt til at bergverksindustrien forårsaker så liten miljøbelastning som mulig. Bransjen er avhengig av bruk av kjemikalier i prosessen med å skille de verdifulle mineralene og metallene fra gråberget. De kjøper inn store mengder kjemikalier til dette formålet, og de må bruke etterspørselsmakten sin mer aktivt.  Ved å opptre samlet overfor kjemikalieleverandørene kan de bidra til å presse dem til å utvikle mindre farlige kjemikalier, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klif ber Norsk Bergindustri om å gi en tilbakemelding på, og lage en plan for, hvordan bransjeforeningen kan bidra i arbeidet med å utvikle mer miljøvennlige kjemikalier. Fristen er satt til 15. januar 2013.

Krav til bedriftene

Forventningene til Norsk Bergindustri som bransjeorganisasjon kommer i tillegg til de individuelle kravene som Klif stiller til den enkelte bedrift basert på prinsippet om at beste tilgjengelige teknologi skal benyttes. Direktoratet er i gang med å skjerpe kravene til bergverksbedrifter, ved å sørge for mer spesifikke krav til utslipp av kjemikalier fra de enkelte virksomhetene.

– Bedriftene er forpliktet til å skifte ut de kjemikaliene som brukes, dersom det finnes andre og mer miljøvennlige alternativer som ikke medfører urimelige kostnader eller ulemper. Denne substitusjonsplikten innebærer et ansvar for stadig å jakte på de minst skadelige innsatsstoffene i produksjonsprosessen, utdyper Hambro

Lære av offshore

Bergverksindustrien kan lære mye av substitusjonsarbeidet som er blitt gjort i petroleumssektoren. De har redusert bruken av de farligste kjemikaliene (i rød og svart kategori) med mer enn 99 prosent siden 1997. Reduksjonen er i stor grad oppnådd ved at bransjen har gjort en felles innsats og stilt krav til leverandørene.

– Resultatene som er oppnådd med hensyn til redusert bruk av miljøfarlige stoffer offshore bør være et eksempel til etterfølgelse. Når bransjer opptrer samlet, kan de påvirke utviklingen og tilbudet av kjemikalier og bidra til redusert miljøbelastning fra egen bransje, sier Ellen Hambro.

Bergverksindustrien har de samme pliktene som petroleumssektoren til å teste og dokumentere kjemikaliene som brukes, og erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier.

Samarbeid

– Klif stiller strenge krav til bergverksbedriftene, men bransjen kan også ta et eget ansvar og gjøre mye uten å vente på pålegg fra oss. Vi oppfordrer derfor til at bransjen samarbeider om kompetanseutvikling og holdninger når det gjelder kjemikaliebruk. Vi tror også at bransjeorganisasjonene i Norden vil dra nytte av et samarbeid på området, sier Ellen Hambro.

Tema