Oktober 2012

Nye retningslinjer for undersøkelser etter oljesøl

Klif har oppdatert retningslinjene for hvordan man skal overvåke effektene av oljeutslipp i sjøen. Veilederen gir en detaljert beskrivelse av hvordan miljøundersøkelser skal... 03.10.12

Strengare miljøkrav til dei som hogger offshore-anlegg

Klif gjennomfører nye og strengare miljøkrav til bedriftene som hogger opp utrangerte... 03.10.12

Utslipp fra landbasert industri i 2011

Over 600 landbaserte industribedrifter rapporterer hvert år inn sine utslipp til miljøet. Nå er utslippstallene for 2011 klare. Den langsiktige trenden viser at utslipp til luft... 18.09.12

Utslipp fra olje- og gassindustrien i 2011

Redusert oljeproduksjon på norsk sokkel førte til en liten nedgang i utslippene av både oljeholdig vann og CO2 til luft i 2011. Men aldrende oljefelt fører til økte utslipp per... 18.09.12

Finn forurenserne der du bor

Det er enklere enn du tror å finne klima- og miljøfarlige utslipp fra industrien i din... 10.10.12

Strengere krav til bly, dimetylfumarat, kadmium og kvikksølv gjennom REACH

EU har vedtatt strengere krav til bly og kadmium i smykker, kvikksølv i måleinstrumenter, kadmium i plast og loddetråd og til fenylkvikksølvforbindelser i stoffer og produkter. ... 02.10.12

Fortsatt like irriterende

Det velkjente oransje merket for irriterende kjemikalier er snart historie. Heretter vil... 02.10.12

Norsk innsats har gitt europeisk kvikksølvforbod

EU har no offentleggjort at det blir eit europeisk forbod mot fem kvikksølvsamanbindingar, basert på eit norsk forslag. Noreg har allereie eit generelt forbod mot kvikksølv,... 01.10.12

Positiv evaluering av Vietnam-samarbeid

Klif har samarbeidet med myndighetene i Vietnam i 15 år, de siste årene under programmet "Olje for utvikling". Gjennomføringen og resultatene har vært meget gode, ifølge en... 03.10.12

Kjemikaliedagar 13. og 14. november

Kjemikaliedagane 2012 blir arrangert 13. og 14. november på Hotell Bristol i Oslo. Blant innleiarane er statssekretær Henriette Westrin i Miljøverndepartementet, som skal åpne m... 08.10.12

Nye muligheter for miljøsamarbeid i Europa – konferanse 7. november

7. november i Oslo blir det informert om mulighetene EØS-midlene gir for prosjektsamarbeid på miljøområdet med partnere i mottakerlandene. Her blir det også anledning til å møte... 15.10.12

Miljøbrudd hos fiskeforedlerne

En landsomfattende kontrollaksjon av fiskeforedlingsbedrifter viser at halvparten av... 16.10.12

Ny strategi for Klif

Klif har utarbeidet en ny strategi for etaten. Den peker ut viktige satsingsområder for ... 16.10.12

Ny nettside om luftforurensning

Nettsiden ModLUFT skal gjøre det enklere for kommunene å kartlegge luftforurensningen i sitt område. Siden viser hvilke modeller som kan brukes til å finne ut hvor forurenset... 17.10.12

Virksomheter som har registrert intermediater må forbedre kvaliteten på registreringene

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har gjort en IT-basert sjekk av 5500 stoffer som er registrert som intermediater. Undersøkelsen viser at nesten 2400 av registreringene er... 17.10.12

Bærekraftig biodrivstoff og flytende biobrensel

Klif foreslår å innføre krav om at råvarene som benyttes til produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel, skal være dyrket på en bærekraftig måte. Samtidig må produksjon o... 19.10.12

Statoil må ha skjerpet beredskap på Lovund-feltet

Klif stiller strenge krav til Statoils kommende leteboring på Lovund-feltet. Akutt... 19.10.12

Etasjemosen søker ny jobb

Den uanselige etasjemosen ble tidligere brukt til å tette mellom stokkene i laftede... 22.10.12

Klart for ny landsomfattande kontrollaksjon

Frå 15. oktober til 2. november gjennomfører tilsynsstyresmaktene ein felles kontrollaksjon. Meir enn 300 inspektørar over heile landet skal ut og sjekke om verksemdene gjer nok... 25.10.12

EU-kommisjonen om regulering av nanomaterialer

EU-kommisjonen konkluderer med at kjemikalieregelverket REACH er tilstrekkelig for å regulere nanomaterialer, med noen få unntak. Vurderingen gir svar på en del spørsmål som... 24.10.12

Vil redusere utslipp av miljøgifter fra avfallsdeponier

Nye rapporter fra Klif viser at sigevann fra avfallsdeponier kan inneholde betydelige... 23.10.12

Forslag om harmonisert klassifisering for fire nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på fire nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist t... 24.10.12

Invitasjon til åpning av Miljøprøvebanken 6. november

Klif og CIENS inviterer til åpning av den nasjonale Miljøprøvebanken tirsdag 6. november i Oslo. Miljøprøvebanken tar vare på prøver som gjør det mulig å spore opp miljøgifter v... 25.10.12

Bergverksindustrien må redusere utslippene av miljøfarlige kjemikalier

Det må utvikles kjemikalier for bergverksindustrien som er mindre miljøfarlige. Klif... 26.10.12

Flere land i rute for å nå Kyoto-målene

Klimagassutslippene fra EU falt i gjennomsnitt med 2,5 prosent fra 2010 til 2011 selv om flere land økte utslippene sine. Det viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået... 26.10.12

Søknad om tillatelse til kvotepliktig utslipp for 2013-2020

16. november er fristen for å søke om tillatelse, med tilhørende overvåkningsplan, til kvotepliktig utslipp for perioden 2013-2020. Klif inviterer til seminar fredag 2. november... 26.10.12

Finner miljøgifter i Norskehavet

Hver dag transporteres miljøfarlige stoffer inn i Norskehavet med luft- og havstrømmer.... 30.10.12

Statoil må ta hensyn til tobisen

Statoils planlagte boring på Stjerne-feltet skal gjennomføres på en slik måte at det ikk... 31.10.12

Verkstedbransjen under lupen

Klif og fylkesmannen kontrollerer denne måneden verksteder og bilpleiefirma over hele... 09.10.12