Viktige REACH-frister nærmer seg

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet.


Husk fristene: Virksomheter med registreringsplikt i REACH eller som bruker stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen må forholde seg til viktige frister i tiden fremover. Illustrasjonsbilde: Klif.

Viktige elementer i REACH

 • Registrering: Innen mai 2018 må alle kjemiske stoffer som omsettes i årlige mengder på ett tonn eller mer være registrert i REACH. Registreringsplikten gjelder for produsenter og importører til EU/EØS-området.
 • Evaluering: For utvalgte registreringssøknader vil myndighetene vurdere om innholdet er i tråd med kravene. Stoffer som man mistenker kan representere en helse- og miljørisiko vil undersøkes nærmere for vurdering om det er behov for risikoreduserende tiltak.
 • Godkjenning: Stoffer som er underlagt godkjenningsordningen (REACH vedlegg XIV) må godkjennes for hvert bruksområde innen fastlagte frister for at omsetning og bruk skal være lovlig.
 • Begrensning: Stoffer som er underlagt begrensningsordningen (REACH vedlegg XVII) er enten totalforbudt eller delvis forbudt å omsette eller bruke.
Et av de viktigste målene i kjemikalieregelverket REACH er å skaffe en oversikt over kjemikaliene som brukes i Europa. Informasjonen skal også bli lettere tilgjengelig for myndighetene og publikum. Innen 2018 skal alle kjemiske stoffer som omsettes i mengder på over ett tonn eller mer være registrert i REACH. Virksomheter som vil fortsette å bruke de farligste stoffene må søke om godkjenning.

Registreringsfrist 31. mai

Den første registreringsfristen i 2010 gjaldt høyvolumkjemikalier (1000 tonn eller mer) i tillegg til de farligste stoffene. Neste frist er 31. mai 2013 og gjelder virksomheter som importerer eller produserer kjemiske stoffer i årlige mengder på 100 tonn eller mer.

Ved registrering må virksomhetene levere informasjon om egenskapene til de kjemiske stoffene og hvordan de kan brukes på en helse- og miljømessig trygg måte. Informasjonen vil være offentlig tilgjengelig. Registreringssøknaden skal sendes til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). 

Krever godkjenning før bruk av de farligste stoffene

REACH krever også at omsetting av de farligste stoffene skal registreres. Virksomhetene som fortsatt ønsker å bruke disse stoffene må sende en omfattende søknad til ECHA innen fastsatte frister (se nedenfor)

Det er viktig å være klar over at ordningen også gjelder for mengder under registreringsgrensen på ett tonn per år. Lista over stoffer som krever godkjenning utvides med jevne mellomrom.

Viktige frister 2013 og 2014

 • Fristen for å registrere omsetning av kjemikalier i mengder på 100 tonn eller mer er 31.5.2013.
 • Fristene for å søke om godkjenning for omsetting og bruk av kjemikaliene som trenger særskilt godkjenning er:
  21.2.2013: 4,4´-diaminodifenylmetan (MDA) og musk xylen
  21.8.2013: Fire ftalater (DEHP, BBP, DBP og DIBP)
  21.11.2013: Tre kromater (blykromat, blysulfokromat-gul, blykromat-molybdat sulfat-rød) og to arsenstoffer (diarsentrioksid og diarsenpentoksid)
  21.2.2014: heksabromcyklododekan med isomerer (a-, ß og y-HBCDD), tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) og 2,4-dinitrotoluen (2,4-DNT)

Tema