Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa

Transport genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen, ifølge en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).

Norge og Miljøbyrået

  • Norge er fullverdig medlem av Det europeiske miljøbyrået (EEA) gjennom EØS-avtalen.
  • Klif er nasjonal koordinator for EEA-samarbeidet om innsamling, sammenstilling og formidling av miljødata og miljøinformasjon.
EEAs årlige rapport utarbeidet innenfor rammen av rapporteringsmekanismen for transport og miljø (TERM) vurderer de miljømessige konsekvensene av transport over hele Europa. Det er gjort en del framskritt, selv om disse delvis kan tilskrives redusert økonomisk aktivitet under den pågående lavkonjunkturen. Etter hvert som det økonomiske klimaet bedrer seg, bør EUs nye transportmål fokusere på en opptrapping av innsatsen for å redusere miljøkonsekvensene ytterligere, ifølge rapporten.
 
Selv om luftforurensningen er redusert i løpet av de siste to tiårene, utgjør den fortsatt et alvorlig problem i mange områder. "Euro-standardene" for kjøretøy har ikke lyktes i å redusere de reelle NO2-utslippene til nivåene fastsatt i regelverket, selv om de generelt sett har gitt betydelige luftkvalitetsforbedringer.

Tema