To nye kjemikalier på verstinglista

Stoffene D4 og TCEP er nå ført opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Kjemikaliene brukes i vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk, vaskemidler, tekstiler og plast.

Slik eksponeres vi: Klikk på bildet og prøv den interaktive forklaringen.

TCEP

  • Tris(2-chloroetyl)fosfat (TCEP) hører til en gruppe organofosfater.
  • TCEP brukes i tekstiler, plast og maling for å hindre at materialer tar fyr.
  • Fosfororganiske flammehemmere produseres ikke i Norge, men importeres både som råstoff og i ferdige produkter.
  • Produktregisteret viser at import av TCEP er redusert fra over 28 tonn pr år i 2005 til i underkant av 10 tonn pr år i 2010. Produktregisteret er myndighetenes register over kjemiske stoffer og produkter i Norge, men faste produkter er ikke registreringspliktige. Man kan derfor anta at mengden D4 og TCEP som faktisk omsettes i Norge er høyere.
Myndighetene jobber hele tiden for å finne miljøgiftene som har så alvorlige egenskaper at de skal inn på den nasjonale prioritetslista - også kalt verstinglista. Målet for de omtrent 30 miljøgiftene på prioritetslista er at utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Regjeringen har nå ført opp stoffene D4 (en siloksan) og TCEP (en organofosfat) på lista etter anbefaling fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Vil sette strenge krav

Å bli satt på prioritetslista betyr at myndighetene bruker flere virkemidler for å begrense bruken av stoffene og å minimere utslipp. Slike tiltak kan innebære forbud og begrensninger for hvordan stoffene kan brukes og strenge krav til hva som er tillatt å slippe ut og til avfallsbehandling.

– Når stoffene kommer på prioritetslista, er det et tydelig signal om at dette er kjemikalier vi ikke vil ha i omløp. Nå må industrien jobbe for å bytte ut disse stoffene med tryggere alternativer, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Kjemikalieregelverket REACH fastsetter felles europeiske reguleringer av helse- og miljøfarlige stoffer. I REACH er det nylig innført krav om at bedrifter som vil bruke TCEP etter august 2015 må søke EUs kjemikaliebyrå, ECHA, om godkjenning for hvert enkelt bruksområde. I dag finnes det ingen tilsvarende krav for stoffet D4.

Kan skade forplantningsevnen

D4

  • Oktametylsyklotetrasiloksan (D4) hører til stoffgruppen siloksaner og brukes blant annet i kosmetikk, maling, impregneringsmiddel, vaskemiddel og lim.
  • Ringformede siloksaner spres både med vann og luft. I vann binder de seg lett til partikler og sedimenter. Siden de fordamper lett, kan de ha potensial for å transporteres forholdsvis langt med luftstrømmene.
  • Importen av D4 som er registrert i produktregisteret har gått fra en topp på 19 tonn i 2004 og ned til ca. 0,5 tonn i 2010.
Stoffene D4 og TCEP finnes i mange vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk, maling, impregneringsmidler og tekstiler. Det er godt dokumentert at begge stoffene brytes svært sakte ned i miljøet. Fordi de hoper seg opp i næringskjeden, kan stoffene til slutt ende opp i maten vi spiser. Både D4 og TCEP kan skade forplantningsevnen til mennesker.

D4 er gjenfunnet i Arktis og i slam fra kommunale renseanlegg. Torskelever fra indre Oslofjord og fisk i Mjøsa har også relativt høye konsentrasjoner av D4. Stoffet TCEP er funnet i blant annet blodet til havørn, strandkrabbe, blåskjell og egg fra toppskarv. Det er også funnet i Arktis og i grunnvann i Tyskland.

– I seg selv kan mengdene av hvert stoff vi får i oss gjennom mat, luft og produkter være svært små. Det er likevel samspillet, eller cocktail-effekten, av kjemikalier som forskere og myndigheter er mest bekymret for, sier Marit Kjeldby.

Tema