Strengere krav til tankanlegg

Hvert år skjer det over 100 utslipp av olje eller kjemikalier fra lagertanker hos bedrifter over hele landet, og dette vil Klif sette en stopper for. Klif anbefaler Miljøverndepartementet å vedta en ny forskrift som inneholder strengere krav til tanklagring.

Vil forhindre utslipp: Klif vil nå stille strengere krav til bedrifter som lagrer oljeprodukter, kjemikalier eller farlig avfall i tanker over en viss størrelse. Foto: Klif

De nye kravene

  • Forskriften gjelder lagring og tilknyttede aktiviteter, herunder lasting og lossing og annen lagring tilknyttet håndtering av helse- og miljøfarlige kjemikalier og farlig avfall. Rørledninger tilknyttet tankene er også omfattet.
  • Forskriften medfører blant annet at den ansvarlige for lagringen må kartlegge miljørisikoen og gjennomføre tiltak for å redusere den til et akseptabelt nivå.
  • Kravene inkluderer en rekke konkrete sikringstiltak, som vil gi virksomhetene god veiledning om hvilke tiltak som er viktige for å forebygge akutt forurensning. Det gjelder krav til kompetanse, tankanleggets konstruksjon, barrierer mot utslipp, tilstandskontroll, vedlikehold, driftsrutiner og miljøovervåking.
  • Dersom det er en restrisiko når de forebyggende tiltakene er gjennomført, må det etableres en beredskap ved tankanlegget. Kravene finnes i forskriften, og den ansvarlige må øve årlig for å teste beredskapen.
Det finnes rundt 34 000 tanker med farlige kjemikalier eller avfall hos bedrifter i Norge. Ifølge statistikk fra Kystverket skjer det hvert år over 100 akutte utslipp og lekkasjer av olje, drivstoff eller kjemikalier fra slike tankanlegg. De fleste utslippene er små, men de kan likevel forårsake miljøskade i omgivelsene.

Vil redusere miljøskadene

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har derfor utarbeidet et forslag til forskrift med strenge krav til lagring av farlige stoffer. Forskriften har vært på høring, og Klif har nå oversendt forslaget til Miljøverndepartementet (MD) og anbefalt at forskriften blir fastsatt.

– Hovedmålet med denne forskriften er å redusere miljøskadene på grunn av utslipp fra tankanlegg. Forskriften inneholder både krav om forebyggende tiltak som vil redusere faren for at utslipp skal skje, og krav som vil redusere skadevirkningene hvis uhellet likevel skulle skje, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Populær forskrift

Klif foreslår strengere krav til lagring av oljeprodukter i tanker større enn 10 kubikkmeter, og for andre kjemikalier og farlig avfall for tanker større enn 2 kubikkmeter. Disse grensene vil regulere de rundt 20 000 tankene som utgjør det vesentligste potensialet for forurensning. De tankene som er mindre enn disse grensene, anses å utgjøre et mindre potensiale for forurensning og omfattes ikke av forskriftskravene.

– Klifs forslag til ny forskrift ble sendt på høring i 2011, og vi har mottatt 37 høringsuttalelser. De fleste som ga oss innspill, hilste forskriften velkommen og pekte på at det er et stort behov for denne innstrammingen, forteller Ellen Hambro.

Gode forslag i høringsrunden

Mange av høringsuttalelsene inneholdt gode forslag til klargjøring og presiseringer, som er blitt tatt inn i det endelige forskriftsforslaget. Disse forslagene kom blant annet fra Norsk Industri, Norsk Petroleumsinstitutt og Norsk forening for farlig avfall.

Unntak kan vurderes

I høringsrunden var fiskerinæringen blant annet bekymret for at drivstofflagre i distriktene kunne risikere å bli nedlagt, hvis miljøkravene ble strengere. Det ville i så fall få store konsekvenser for fiskebruk langs kysten, og skape andre miljøproblemer på grunn av for eksempel økt tankbiltransport av drivstoff.

Bekymringen skyldtes delvis en oppfatning om at tanker måtte flyttes for å etablere et oppsamlingsarrangement for tankbunnen, men dette er ikke nødvendig. Klif vil ikke unnta denne typen anlegg fra forskriften på generelt grunnlag, men åpner for at spesifikke unntak kan vurderes i tilfeller der en nedleggelse vil ha store samfunnsmessige konsekvenser.

Relaterte lenker

Tema