Klager på henleggelse i DVS-saken

Vestfold politidistrikt har henlagt straffesaken mot DVS Norge og Oleon, som begge ble anmeldt av Klif for ulovlig lagring av farlig avfall. Klif mener saken dreier seg om alvorlig miljøkriminalitet og klager nå vedtaket inn for statsadvokaten.

Henlagt: Klif klager henleggelsen av anmeldelsen av DVS Norge og Oleon i Sandefjord (bildet) til statsadvokaten. DVS og Oleon ble anmeldt av Klif for ulovlig lagring av farlig avfall. Foto: Klif

DVS-saken

  • DVS Norge AS leverte avfall i kategorien farlig avfall til mellomlagring ved Oleon i Sandefjord og Øra næring i Fredrikstad. Disse to bedriftene hadde ikke nødvendig tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å lagre slikt avfall.
  • Det farlige avfallet består av en blanding av spylevann, borerester, borekjemikalier og oljebasert boreslam.
  • Klif har hatt en tett oppfølging av saken og gitt nødvendige pålegg om opprydding.
  • DVS solgte våren 2012 sin virksomhet på Mongstad til Halliburton.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) anmeldte i november 2011 DVS Norge, Oleon i Sandefjord og Øra Næring i Fredrikstad for ulovlig lagring av farlig avfall. Bakgrunnen var at DVS ulovlig hadde mellomlagret farlig avfall hos Oleon og Øra Næring. Farlig avfall kan medføre betydelige helse- og miljøskader, og håndtering av slikt avfall krever derfor tillatelse fra Klif eller Fylkesmannen.

Visste om farlig avfall

Vestfold politidistrikt har nå henlagt saken mot DVS og Oleon på grunn av bevisets stilling. Klif er uenig i vurderingen, og mener at den betydelige faren for forurensning ved håndtering av farlig avfall gjør at det må stilles særlig strenge krav til aktsomhet i slike saker. DVS og Oleon er begge pliktige til å sørge for at de driver i tråd med forurensningsloven og innenfor rammen av tillatelsen som er gitt.

Fordi DVS hadde faktisk kunnskap om at avfallet de mottok og sendte videre var farlig avfall, vurderer Klif overtredelsene i denne saken som forsettlige. Klif har derfor klaget henleggelsen inn til Statsadvokatene i Vestfold og Telemark.

– Vi ser svært alvorlig på at tre profesjonelle aktører ulovlig har lagret farlig avfall. Saken dreier seg om alvorlig miljøkriminalitet, og det er viktig at saken følges opp med sikte på straff, sier Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i Klif.

Stiller strenge krav

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og er skadelig for planter, dyr og mennesker dersom det lekker ut i vann eller grunn, spres i miljøet og tas opp i næringskjedene. Klif har trappet opp oppfølgingen av behandlingsanlegg for farlig avfall de siste årene og stiller strenge krav til håndtering og behandling av slik avfall.

Det pågår nå arbeid med å tømme tankene hos Oleon i Sandefjord. Arbeidet ble startet i sommer. Tankene inneholder betydelige mengder oljeslam, og prosessen er derfor omfattende og tidkrevende. Halliburton har tatt ansvar for oppryddingen og har oppgitt at det vil ta ca sju måneder å tømme tankene.

Etter hva Klif kjenner til, er saken mot Øra Næring fortsatt under etterforskning.

Tema