Gebyr for å bryte miljølover på vei

Klif mener det bør innføres tiltak for å begrense veitrafikk i byer i perioder med høy luftforurensning, og at overtredelse bør straffes med gebyr.

Må kjøre mindre: På enkelte dager må biltrafikken begrenses for å unngå helseskadelig luft. Foto: iStockphoto.

Klif støtter forslaget fra Samferdselsdepartementet, som har vært på høring, om å innføre gebyr ved overtredelser av midlertidige reguleringer av veitrafikken. Vi er også enige i at gebyret bør settes til 1500 kroner eller mer og at Statens Vegvesen får myndighet til å ilegge slike gebyrer.

Stort helseproblem

Helseeffekter fra lokal luftforurensning

  • Svevestøv og NO2 er de viktigste bidragene til lokal luftforurensning. Stoffene gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.
  • Andre stoffer kan også gi helseskade. SO2 kan føre til lungelidelser både hos friske og hos astmatikere. Benzen og PAH kan være kreftfremkallende. CO reduserer blodets evne til å transportere oksygen og kan medføre hodepine, kvalme og problemer hos hjertepasienter.
  • Lokal luftforurensning kan også gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon.
Høy luftforurensing inntreffer spesielt på kalde vinterdager, og utgjør et helseproblem i flere norske byer. Utslipp fra biltrafikk, og særlig fra dieselkjøretøy, er hovedårsaken til den dårlige luftkvaliteten. Spesielt er barn og folk med luftveisproblemer utsatt.

− For å bedre luftkvaliteten er det nødvendig å kunne iverksette effektive tiltak raskt. Og for å sikre at tiltaket virker, at folk følger de midlertidige reguleringene, må myndighetene kunne ilegge gebyrer, sier Ellen Hambro direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Ulike tiltak

Veitrafikkmyndighetene og kommunene kan iverksette midlertidige trafikkregulerende tiltak når det er fare for at grenseverdiene i forurensningsforskriften overskrides.

Utredninger i Oslo har vist at omdirigering av tungtransport og forbud mot dieselpersonbiler har størst effekt på konsentrasjonene av nitrogendioksid (NO2). Andre mulige tiltak kan være forbud mot kjøring av personbil med bare én person i kjøretøyet eller datokjøring. Datokjøring ble for eksempel innført i Bergen 15. januar 2010 som et akuttiltak.

Økte bompengetakster i perioder med høy luftforurensning kan være et annet alternativ for å begrense bilkjøringen. Dette tiltaket fikk kommunene hjemmel til å innføre tidligere i år.

Unntak

Midlertidige trafikkregulerende tiltak bør rettes særlig mot de kjøretøyene som bidrar til de høye konsentrasjonene. I forslaget fra departementet er biler med null-utslipp unntatt kjørebegrensningene.

− Det at for eksempel el-biler ikke ilegges kjørerestriksjoner vil kunne føre til økt bruk av mer miljøvennlige biler, som vil kunne bidra til å redusere luftforurensingen på lengre sikt, sier Ellen Hambro.

Tema