Europeisk rapport: Akutt behov for klimatilpasning

Klimaendringene berører alle Europas regioner og vi kan forvente ytterligere konsekvenser som kan gjøre store økonomiske skader, ifølge en ny vurdering som publiseres av Det europeiske miljøbyrået i dag.

Miljøbyrået (European Environment Agency, EEA) la i dag fram en rapport på drøyt 300 sider om observerte og forventede klimaendringer, effekter og sårbarhet i Europa. Hensikten med rapporten er å vise det fulle omfanget av konsekvensene av klimaendringene i Europa, og skal danne et grunnlag for utarbeidelsen av Europakommisjonens tilpasningsstrategi, som skal publiseres i mars 2013.

Varmere klima. Foto: iStockphoto.

Hovedbudskap:

  • Det er observert høyere gjennomsnittstemperaturer over hele Europa, fallende nedbørsmengder i de sørlige regionene og økende nedbørsmengder i Nord-Europa.
  • Grønlandsisen, den arktiske havisen og mange av Europas isbreer er i ferd med å smelte, snødekket er blitt redusert, og jordbunnen i de fleste permafrostområdene er blitt varmere.
  • Ekstreme værhendelser som hetebølger, flom og tørke har medført stadig større økonomiske skader i Europa de siste årene. Selv om det trengs mer forskning for å fastslå klimaendringenes rolle i denne utviklingen, er det hevet over tvil at økende menneskelig aktivitet i risikoutsatte områder har vært en nøkkelfaktor.
  • Det forventes at framtidige klimaendringer vil forsterke denne sårbarheten etter som ekstreme værhendelser sannsynligvis vil inntreffe hyppigere og med stadig større intensitet. Hvis de europeiske samfunnene ikke tilpasser seg, vil skadeomfanget sannsynligvis bli stadig større.

Våtere i nord

Norge og Miljøbyrået

  • Norge er fullverdig medlem av Det europeiske miljøbyrået (EEA) gjennom EØS-avtalen.
  • Klif er nasjonal koordinator for EEA-samarbeidet om innsamling, sammenstilling og formidling av miljødata og miljøinformasjon.
I følge rapporten blir det stadig mindre nedbør i det sørlige Europa og stadig mer i nord. Disse trendene vil sannsynligvis fortsette. Klimaendringene vil føre til flere flommer, særlig i Nord-Europa,etter som høyere temperaturer intensiverer vannkretsløpet.

Kan begrense skadene

Rapporten sier også om at kombinasjonen av klimaendringer og sårbarhet overfor ekstremvær kan føre til store kostnader for europeiske land.

– Vi blir mer sårbare når flere bygger og bor i områder som er utsatt for ekstremvær og klimaendringer. Men rapporten sier at vi kan begrense skadene ganske mye. Da må vi redusere klimagassutslippene, samtidig som vi planlegger og bygger et mer klimarobust samfunn, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Tema