Elkem Salten må fjerne ulovlig avfall i Andkilen

Klif krever at Elkem Salten fjerner ulovlig avfall fra deponiet på Andkilen i Sørfold. Bedriften må også undersøke om avfallet, sigevannet eller grunnvannet i området inneholder rester av plantevernmidler som kan skade miljøet.

Klifs pålegg til Elkem Salten

  • Klif krever at alt ulovlig avfall skal være fjernet innen 1. januar 2013.
  • Elkem Salten skal innen samme dato ha analysert de deponerte planterestene og sende en miljørisikovurdering til Klif.
  • Klif varsler tvangsmulkt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at bedriften har fulgt opp påleggene og rettet bruddene innen fristen.
Elkem Salten har tillatelse etter forurensningsloven til å deponere industriavfall fra bedriftens egen virksomhet på Andkilen deponi i Sørfold kommune. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomførte i mai og oktober 2012 gjennomført tilsyn ved virksomheten, og det ble avdekket flere brudd på miljøkravene.
 
Klif fant blant annet at noe av avfallet som bedriften har lagret på deponiet, er ulovlig. Dette omfatter jernskrot, bark, flis og trematerialer, oppgravde masser fra et tidligere deponi, og planterester fra et gartneri. Mye av dette avfallet kommer ikke fra bedriftens egen virksomhet, men er likevel blitt deponert jevnlig over mange år.

Klif strammer til

– Klif ser alvorlig på at Elkem Salten har deponert avfall i strid med tillatelsen på Andkilen. Bedriften må derfor fjerne alt ulovlig deponert avfall fra deponiet så raskt som det lar seg gjøre, og senest innen 1. januar 2013, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.

Klif krever også at Elkem Salten gjennomfører analyser av de deponerte planterestene, av sigevannet som renner gjennom deponiet, og av grunnvannet i området. Analysene skal vise om deponiet inneholder rester av plantevernmidler som kan medføre forurensning av miljøet.

Elkem Salten har disponert området i Andkilen siden 1993, da Sørfold kommune sørget for at eiendommen ble ekspropriert til deponiformål. Bruksretten har varighet til 2020.

Tema