Avdekket ulovlig eksport av farlig avfall

Klif har avdekket ulovlig lagring og eksport av avfall som inneholder miljøgiften PFOS fra Norsk Gjenvinning på Nesodden.

Inspeksjon: Fra kontrollen hos Norsk Gjenvinning den 18. oktober 2012. Foto: Klif.

Anlegget på Nesodden behandler farlig avfall fra industrivirksomheter. Virksomheten har mottatt cirka 450 000 liter med PFOS-holdig vann som stammer fra opprydningen etter et ulovlig utslipp på Gardermoen høsten 2010. Stoffet ble brukt i brannskum for olje- og bensinbranner fram til det ble forbudt i Norge og EU i 2007.

Flere alvorlige lovbrudd

Miljøgiften PFOS

  • PFOS (perfluoroktylsulfonat) er lite løselig i både vann og fett, og har vært brukt i brannskum for olje/bensinbranner. Det har også vært brukt som impregneringsmiddel i klær, i galvanisk industri for å forhindre sprut fra syrebad, i skismøring mv.
  • Etter det vi kjenner til, brytes ikke PFOS ned i naturen og vil bli værende i miljøet i svært lang tid. Stoffet kan hope seg opp i kroppen, først og fremst i lever og galleblære. Undersøkelser av ulike dyrearter viser at stoffene også oppkonsentreres i næringskjeden.
  • PFOS er giftig ved gjentatt eksponering og har vist reproduksjonsskadelige effekter på pattedyr. Det foreligger også studier som viser at stoffet kan være kreftfremkallende. PFOS er giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Under en kontroll den 18. oktober i høst fant inspektørene fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) flere alvorlige brudd på miljøregelverket.
  • Eksport av 100 000 liter PFOS-holdig vann til behandlingsanlegg i Danmark uten nødvendig tillatelse fra norske og danske myndigheter.
  • Uforsvarlig og ulovlig håndtering av avfallet. Anlegget har tatt i mot PFOS-holdig vann uten å ta påkrevde prøver av innholdet, og har blandet deler av det med olje- og fettavfall før eksport med tankbil til i Danmark. Dette er ulovlig, blant annet fordi det kan føre til feil behandling av avfallet.
  • Anlegget kunne ikke legge fram dokumentasjon for mottak, lagring, behandling og viderelevering av det PFOS-holdige vannet.
  • Anlegget har ikke nødvendig, lovpålagt økonomisk sikkerhet for PFOS-holdig avfall, som skal sikre at avfallet blir forsvarlig håndtert dersom bedriften går konkurs.

Varslet tvangsmulkt

Bedriften har fått frist til 15. desember 2012 med å dokumentere at de har rettet opp forholdene. Klif har varslet tvangsmulkt på 500.000 kroner dersom bedriften ikke overholder fristen. Vi har også varslet bedriften om at de vil bli pålagt å levere resterende avfall med PFOS til forsvarlig destruksjon.

– Det er svært viktig at bedrifter følger det strenge regelverket som skal beskytte miljø og mennesker mot forurensning. Klif vurderer alltid anmeldelse ved alvorlige lovbrudd, og vil også vurdere det i denne saken, sier Bjørn Bjørnstad, direktør i tilsynsavdelingen i Klif.

Ikke mistanke om utslipp

Det er ikke mistanke om at det er sluppet ut PFOS-holdig vann til miljøet ved anlegget på Nesodden. Behandlingsanlegget i Danmark har overfor Klif opplyst at avfallet de har mottatt er destruert på en slik måte at det heller ikke der har ført til utslipp av PFOS.

Tema