1. og 2. ATP til CLP gjennomført i Norge

1. og 2. ATP til CLP er nå gjennomført i Norge gjennom to nye forordninger, forordning (EF) nr. 790/2009 og nr. 286/2011.

1. ATP er endringer til del 3 i vedlegg VI i CLP forordningen. Del 3 i vedlegg VI inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Listene oppdateres for å reflektere nylig vedtatte endringer (30. og 31. ATP til direktiv 67/548/EØF). Endringene innebærer ny klassifisering for ca 700 stoffer og endret klassifisering for ca 600 stoffer. Ca 20 prosent av disse stoffene finnes på det norske markedet.

2. ATP er endringer i kriteriene i CLP. CLP ble blant annet vedtatt for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering og merking av kjemikalier.

1. og 2. ATP

  • 1. ATP gjelder fra 6.11.2012
  • 2. ATP gjelder for stoffer fra og med 1. desember 2012 og for stoffblandinger fra og med 1. juni 2015.
Klassifiseringskriteriene og merkebestemmelsene i GHS revideres regelmessig på FN-nivå. Den tredje reviderte utgaven av GHS gjennomføres nå i EU gjennom forordning (EF) nr. 286/2011. Den omfatter blant annet endringer vedrørende bestemmelsene for tildeling av faresetninger og merking av små forpakninger, nye underkategorier for luftveis- og hudsensibilisering, revidering av klassifiseringskriteriene for skadelige langtidseffekter (kronisk toksisitet) for vannmiljøet og en ny fareklasse for stoffer og stoffblandinger som er skadelig for ozonlaget.

GHS gjør det mulig for myndighetene å vedta supplerende merkebestemmelser på etiketten for å beskytte personer som allerede er sensibilisert for et bestemt kjemisk stoff som kan fremkalle allergiske reaksjoner ved svært lave konsentrasjoner. Gjennom denne forordningen innføres det krav i CLP om at navnet på et slikt stoff skal fremkomme på etiketten selv om det forekommer i svært lave konsentrasjoner i en stoffblanding.

Tema