150 millioner til miljøopprydding i Trondheim

Havna i Trondheim er blant landets mest forurensede sjøbunnområder og skal gjennom en storstilt opprydding i årene fremover. Klif tar sikte på å støtte miljøprosjektet med inntil 150 millioner kroner fordelt over fire år.

Skal ryddes: Områdene Ilsvika, Brattøra, Nyhavna og Kanalen . Illustrasjon: Klif

Trondheim havn

  • Miljøgifter og tungmetaller som PAH, TBT, arsen, bly, kobber, kadmium og kvikksølv ligger på sjøbunnen i havneområdet.
  • Det er de fire områdene Ilsvika, Kanalen, Ytre basseng på Brattøra og Nyhavna som nå skal ryddes for forurensning.
  • Arbeidet i Ilsvika er beregnet å starte i 2014, mens mudring og tildekking i de tre andre områdene vil starte i 2015. Prosjektet er beregnet å være ferdig i 2016.
  • Klif var med på finansieringen av et pilotprosjekt for å rydde i sjøbunnen i Nyhavna og Ilsvika fra 2002 til 2005. I tillegg har kommunen med økonomisk bistand fra blant annet Klif ryddet opp etter det gamle industrianlegget til Killingdal gruver i Ilsvika. Kommunen har også gjort tiltak for å redusere utslippene av miljøgifter fra kommunale avløp.
Trondheim havn er et av de 17 prioriterte områdene i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn. Havna er gjennom mange år forurenset av industri, avfallsfyllinger, kommunale avløp og avrenning fra byen. Skipstrafikk og strøm virvler daglig opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene spres til skjell, krepsdyr og fisk, og havner i matfatet vårt. Ved å fjerne forurenset sjøbunn og dekke til store områder i havna med rene masser, blir spredningen av miljøgifter fra sedimentene stanset eller kraftig redusert.

Stor og varig miljøforbedring i Trondheim

Flere miljøundersøkelser har vist at sjøbunnen i havneområdet har høye konsentrasjoner av miljøgifter, og området er omfattet av kostholdsråd for fisk.

– Mye er nå gjort for å stanse pågående utslipp av miljøgifter til sjøen. Derfor vil det gi det stor og varig miljøforbedring å rydde opp i forurensningen som ligger der fra tidligere synder, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).  

Trondheim bidrar aktivt

Klifs intensjon er å bevilge inntil 150 millioner kroner fordelt over fire år til Trondheim, under forutsetning av finansiering over statsbudsjettet framover. Klif vil finansiere inntil 75 prosent av oppryddingsprosjektet, mens Trondheim kommune og Trondheim Havn vil bidra med resten. Endelig beslutning om Klifs bidrag til oppryddingen vil bli tatt når prosjektet har vært ute på anbud.

Forurenser skal betale

  • Det er den som har forurenset som har ansvar for å rydde opp og betale for det.
  • For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet til slike saker.
  • Klif fordeler disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.
– Trondheim er ett av mange områder langs kysten hvor det er viktig å rydde opp. Kommunen og havna har tatt ansvar, og aktivt forberedt og gjennomført opprydning. Den offensive innsatsen, omfanget av forurensningen og betydningen av å rydde opp, har vært avgjørende for å kunne prioritere Trondheim nå, sier Ellen Hambro.

Strandkantdeponi

Oppryddingen består i å fjerne sjøbunn som er forurenset og deretter dekke til områdene med rene masser. Kommunen har gått inn for å deponere de forurensede massene i et strandkantdeponi. Da vil de forurensede massene deponeres trygt uten fare for spredning, og kommunen vil kunne få nytt landareal i havna. I Trondheim pågår fremdeles arbeid med å velge plassering av deponi. Hvis et strandkantdeponi gir nytt anvendbart landareal, gir dette en gevinst for utbygger som da også må finansiere en større andel av oppryddingen.

Tema