November 2012

Innovasjonskonferanse 21. mars om miljøteknologi i vannbransjen

Jobber du med vannbehandling, avløpsrensing eller oppdrett? Torsdag 21. mars kobler vi mennesker og organisasjoner med ideer, ambisjoner, innovasjonskunnskap og penger. Håpet er... 18.02.13

Klager på henleggelse i DVS-saken

Vestfold politidistrikt har henlagt straffesaken mot DVS Norge og Oleon, som begge ble anmeldt av Klif for ulovlig lagring av farlig avfall. Klif mener saken dreier seg om... 28.11.12

Økende utslipp fra fiskeoppdretterne

Utslippene av næringsstoffer langs store deler av norskekysten har økt siden 1990. Økningen kommer hovedsakelig fra fiskeoppdretterne. – Det er viktig at vi følger med på dette.... 29.11.12

Mer informasjon om nanostoffer i produktregisteret

Myndighetene har behov for mer informasjon om bruken av nanostoffer i Norge. Alle virksomheter som har deklareringspliktige kjemikalier i produktregisteret skal oppgi innholdet ... 27.11.12

Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa

Transport genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av miljøproblemene kan løses ved å trappe opp... 27.11.12

Avdekket ulovlig eksport av farlig avfall

Klif har avdekket ulovlig lagring og eksport av avfall som inneholder miljøgiften PFOS f... 27.11.12

Klif støtter miljøfartsbøter

Klif støtter forslaget om at personer som bryter miljøfartgrenser skal kunne ilegges bøter. Miljøfartsgrensene er viktige for å redusere helseskadelig svevestøv. 26.11.12

Elkem Salten må fjerne ulovlig avfall i Andkilen

Klif krever at Elkem Salten fjerner ulovlig avfall fra deponiet på Andkilen i Sørfold. Bedriften må også undersøke om avfallet, sigevannet eller grunnvannet i området inneholder... 23.11.12

Hamnene må bli betre på avfallshandtering

Under ein kontrollaksjon i 2012 fann Fylkesmannen brot på miljøregelverket hos alle dei ... 22.11.12

Sårbar bunnfauna må beskyttes mot skade

Det finnes tilgjengelig teknologi for å flytte borekaks bort fra sårbare områder på... 21.11.12

Europeisk rapport: Akutt behov for klimatilpasning

Klimaendringene berører alle Europas regioner og vi kan forvente ytterligere konsekvense... 21.11.12

Konferanse om nanoteknologi 18. mars 2013

Vil du finne ut mer om mulighetene og utfordringene som ligger i nanoteknologi? 18. mars 2013 arrangerer Klif og Norges Forskningsråd en konferanse om nanomaterialer i Klifs... 21.11.12

Mangelfull oversikt kan true tryggleiken

Seks av ti kontrollerte verksemder manglar oversikt over kva som kan utgjere risiko for arbeidstakarar, samfunn og miljø. Det syner resultata av ein landsomfattande risikoaksjon... 16.11.12

150 millioner til miljøopprydding i Trondheim

Havna i Trondheim er blant landets mest forurensede sjøbunnområder og skal gjennom en storstilt opprydding i årene fremover. Klif tar sikte på å støtte miljøprosjektet med innti... 16.11.12

To nye kjemikalier på verstinglista

Stoffene D4 og TCEP er nå ført opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Kjemikaliene brukes i vanlige forbrukerprodukter som... 15.11.12

Pukkverk må bedre miljøarbeidet

Ett av ti pukkverk har brutt støykravene og mange er for dårlige til å forebygge... 14.11.12

Strengere krav til tankanlegg

Hvert år skjer det over 100 utslipp av olje eller kjemikalier fra lagertanker hos bedrifter over hele landet, og dette vil Klif sette en stopper for. Klif anbefaler Miljøverndep... 14.11.12

Byggavfallskonferanse 31. januar og 1. februar 2013

Byggavfallskonferansen 2013 er den femte i rekken. Undertittelen på konferansen er Miljøgifter og gjenvinning. Hvem skal passe på at kommunene gjør det de skal? Hvilke funn ble... 12.11.12

Gebyr for å bryte miljølover på vei

Klif mener det bør innføres tiltak for å begrense veitrafikk i byer i perioder med høy... 12.11.12

Viktige REACH-frister nærmer seg

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av... 12.11.12

1. og 2. ATP til CLP gjennomført i Norge

1. og 2. ATP til CLP er nå gjennomført i Norge gjennom to nye forordninger, forordning (EF) nr. 790/2009 og nr. 286/2011. 12.11.12

Regjeringen etablerer miljødirektorat

Regjeringen har vedtatt å slå sammen Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til én etat, kalt Miljødirektoratet, med virkning fra 1... 09.11.12

Mange muligheter for miljøsamarbeid i Europa

Det ble fullt hus da miljøvernforvaltningen inviterte norske aktører til å møte mulige samarbeidspartnere fra 11 ulike EU-land i Oslo. 08.11.12

Første innskudd i Miljøprøvebanken

Norge har fått et nytt verktøy i kampen mot miljøgiftene, etter at den nasjonale... 06.11.12