Vi forurenses fortsatt fra kontinentet

Luftforurensningen blir stadig mindre, men utslipp på kontinentet er fortsatt en betydelig kilde til nedfall av tungmetaller i Norge. Spesielt for kvikksølv.

Kvikksølv i mose: Animasjonen viser undersøkelser av tungmetaller i mose fra 19977 til 2010 siden 1977. Kart: MIljøstatus i Norge/Klif.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er bekymret for at mer langtransportert kvikksølv faller ned over Norge. Det kom mindre kvikksølv i luftmassene fra Europa fram til 2000, men de siste årene har mengdene økt igjen.

Arbeider nasjonalt og internasjonalt

Mose kartlegger nedfall av tungmetaller

  • De to nye undersøkelsene om nedfall av tungmetaller er utført ved innsamling av mose.
  • Siden mose mangler et rotsystem, samler den opp næring fra lufta. Den er et nyttig verktøy for å kartlegge nedfallet av tungmetaller fra atmosfæren.
  • Siden 1977 har Klif fått samlet inn moseprøver fra faste steder over hele landet hvert femte år, slik at vi kan fange opp økninger og reduksjoner i utslipp over tid.
  • Undersøkelsene inngår i et internasjonalt program i store deler av Europa under Konvensjonen for langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger (LRTAP).
  • Sammen med målinger av langtransporterte miljøgifter i luft og nedbør, gir moseprøvene av tungmetaller et bilde av hva Norge tilføres av langtransportert forurensning.
  • Rapportene sier ikke noe om hvilke land tilførslene stammer fra.
Norske miljøvernmyndigheter arbeider både nasjonalt og internasjonalt for å få redusert utslippene av kvikksølv. De norske utslippene ble redusert med over 60 prosent fra 1995 til 2008.

– Kvikksølv har lenge vært forbudt i en rekke forbrukerprodukter i Norge. Vi er dessuten en sterk pådriver for en global kvikksølvavtale der alle land må redusere utslippene. Det vil bety mindre kvikksølvtilførsler med langtransportert luft til Norge og nordområdene, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Nye undersøkelser

Resultatene presenteres i to nye undersøkelser. En om atmosfærisk nedfall av tungmetaller og en om nedfall av tungmetaller rundt norske industristeder.

Målingene er utført av NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og NILU (Norsk institutt for luftforskning) på oppdrag fra Klif.

Hovedresultatet er at det fraktes mindre tungmetaller til Norge nå enn da målingene startet i 1977. Belastningen er størst i Sør-Norge, men det er flere positive resultater.

Siden 1977 er for eksempel nedfallet av bly på Sørlandet redusert med hele 94 prosent. Likevel er utslipp på kontinentet fortsatt en betydelig kilde til forurensning i Norge.

Mindre lokale tilførsler

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller er undersøkt i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 ulike steder i Norge. Resultatene viser at lokale norske kilder bidrar relativt sett mer til nedfall av tungmetaller, blant annet for krom og jern i Mo i Rana og sink og kadmium i Odda.

Årsaken er at bidragene fra langtransportert forurensning er mindre enn før på disse stedene, slik at lokale kilder betyr mer. Samtidig har også utslippene fra de lokale kildene blitt lavere for noen stoffer.

I Høyanger ble det målt mer kvikksølv, noe som mest sannsynlig skyldes et ulovlig utslipp fra Eras Metal AS. Klif anmeldt virksomheten i 2009, og to tidligere ledere ble dømt til fengsel for miljøkriminalitet.

I Mo i Rana og Odda er nedfallet av kvikksølv mindre enn i 2005. For de ti andre industristedene er nedfallet av kvikksølv lavt.

Samme trender i Sverige

I Sverige ble det også gjennomført en tilsvarende undersøkelse i 2010. Nivåene der er i samme størrelsesorden som i Norge for mange av de lufttransporterte metallene.

De svenske undersøkelsene viser også noe lavere nedfall i 2010 av de fleste metaller hvor hovedkilden er langtransportert luft, og at lokale kilder gir et relativt sett større bidrag til avsetning lokalt.

Tema