Ubetydelige utslipp av fluorgasser fra avfallsforbrenning

Analyser viser at det er svært små utslipp av fluororganiske klimagasser fra forbrenning av avfall.

Blandet restavfall: Kan bestå av produkter som inneholder fluororganiske stoffer. Dette kan for eksempel være kjøkkenutstyr med teflon, tekstiler og papir. Illustrasjonsfoto: Renovasjonsetaten i Oslo.

Har målt fluororganiske klimagasser fra avfallsforbrenning

  • Oppdraget ble utført av Norsk Energi ved Klemetsrud Energigjenvinningsanlegg i Oslo. Fluorgassene ble analysert av Eurofins Miljøanalyse.
  • Det er alltid usikkerhet ved slike målinger, særlig knyttet hvor representativt avfallet var da målingene ble gjennomført.
  • De aktuelle avfallstypene er avfall som inngår som en del av restavfallet. Vi har ingen grunn til å tro at sammensetningen under måleperioden er annerledes enn normalt.
  • Det er også usikkerhet knyttet til metodikken, da slike målinger sjelden gjøres. Vi er ikke kjent med liknende målinger i andre land.
Forbrenning av blandet restavfall kan teoretisk sett danne sterke klimagasser som karbontetrafluorid (CF4) og KFK-116 (C2F6). 

Dette kom blant annet fram i en litteraturstudie som Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomførte for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i 2009.

For å bekrefte eller avkrefte om forbrenning av blandet restavfall gir utslipp av fluororganiske stoffer av betydning, fikk Klif i 2011 gjennomført måling av disse forbindelsene i luftutslippet fra avfallsforbrenningsanlegg.

Målinger under deteksjonsgrensen

Alle måleresultatene ligger under deteksjonsgrensen for analysemetoden. Konsentrasjonen av fluororganiske stoffer i røykgassen vil derfor, i verste fall, ligge like under denne deteksjonsgrensen.

Oppskalert til nasjonalt nivå vil utslippene maksimalt kunne utgjøre 0,01 prosent av de totale norske klimagassutslippene. De reelle utslippene må forventes å være lavere.

Svært små utslipp

Vi vurderer at målingene gir grunnlag for å trekke den konklusjonen at utslippene av fluororganiske klimagasser fra avfallsforbrenning er ubetydelige.

Klif ser derfor ikke behov for å gjennomføre tiltak knyttet til utslipp av fluorgasser fra avfallsforbrenning, utover de tiltak til rensing av utslippene som ligger inne utslippstillatelsen til forbrenningsanleggene.

Tema