Støtter sjøbunnopprydding i Listerfjordene

Sjøbunn i fjordene ved Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund er forurenset og oppryddingen er i gang. Klif støtter arbeidet med 4,5 millioner kroner i 2012.

Renere sjøbunn langs kysten

  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Listerfjordene er ett av disse områdene.
  • Det er den som har forurenset, som har ansvar for å rydde opp og betale for det.
  • For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget har bevilget penger over statsbudsjettet.
  • Klif fordeler disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.
Sjøbunnen er forurenset av industri og byliv. Skipstrafikk og strøm virvler opp bunnsedimentene slik at miljøgiftene daglig spres til skjell, krepsdyr og fisk.

For å rydde opp og begrense spredningen, har kommunene i Lister-området startet å kartlegge sjøbunnen og lage planer for oppryddingen.

Forurenser skal betale

Det er den som har forurenset, som har ansvar for å rydde opp og betale for det. For å få til en helhetlig opprydding i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet.

Klif fordeler disse pengene i tråd med nasjonale prioriteringer.

Felles prosjektleder

Lister-kommunene har ansatt en prosjektleder. Klif bidrar til å forlenge stillingen som blant annet koordinerer kartlegging og opprydding av forurensning fram til august 2014.

Kommunene bidrar også med penger til stillingen.

Rydder opp ved Nauodden

Et av områdene det skal ryddes opp i er Naudodden småbåthavn i Farsund. Her er det et avgrenset sjøbunnområde som særlig utpeker seg med PCB- og kvikksølvforurensning.

Det har vært vanskelig å utpeke noen klar kilde til forurensningen, men det antas at noe kan stamme fra gammel maling på naustene.

Klif har gitt tilsagn om inntil 3 millioner kroner til oppryddingstiltak i dette området. Det utgjør 75 prosent av det tiltaket er beregnet å koste. Resten betales av Farsund kommune.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av 2012.

Tema