Stanser salg av refleks til flammesikkert arbeidstøy

Klif har gitt sju klesimportører midlertidig forbud mot import, salg og eksport av flammesikkert arbeidstøy med en spesiell type refleksbånd. Det er mistanke om at refleksbåndene kan inneholde et forbudt flammehemmende stoff.

Refleksbånd: Flammesikre arbeidsdresser i offshore- og landbasert industri skal ha tydelige refleksbånd. Foto: Ålesund kommune.

Ifølge agenten som har solgt refleksbåndene til norske klesimportører, er de kun solgt til leverandører som lager flammesikre arbeidsdresser som i hovedsak brukes i offshore- og landbasert industri som skipsverft og smelteverk.

De fleste dressene går rett fra importør til storkunder.

Mistanke, men ikke bekreftet

Norsk forbud mot deka-BDE

  • Dekabrom-difenyleter (deka-DBE) er en av flere bromerte flammehemmere.
  • Stoffet er blant annet brukt i tekstiler, møbelstopping og rørisolasjon.
  • Svært betenkelige miljøegenskaper gjorde at Norge innførte et eget nasjonalt forbud mot stoffet i 2008.
  • Stoffet er påvist i dyr høyt oppe i næringskjeden i Arktis og Nord-Norge, noe som viser at stoffet transporteres over lange avstander.
  • Deka-BDE kan brytes ned til stoffer som forblir lenge i miljøet (persistente), hoper seg opp i næringskjeden (bioakkumulerende) og er giftige (toksiske), såkalte PBT-stoffer.
En laboratorieanalyse av en flammehemmende dress, tester av refleksbåndene og risikovurderinger gir grunn til å mistenke at refleksbåndene inneholder den bromerte flammehemmeren deka-BDE, som ble forbudt i Norge i 2008.

Klif sender nå prøver av refleksbåndene til to ulike akkrediterte laboratorier for å få fastslått innholdet. Laboratoriene opplyser at svarene tidligst vil være klare om cirka en uke.

Midlertidig forbud

Bedriftene får midlertidig forbud mot import, eksport og omsetning av flammesikkert arbeidstøy med refleksbånd av type LOXY 9801.

Klif pålegger dem også å framskaffe informasjon om hvor stort omfang hver enkelt av deres storkunder har av flammesikkert tøy med denne typen refleks.

Ikke farlig å bruke klærne

Det er ikke helsefarlig å bruke arbeidsdressene selv om de skulle inneholde det forbudte stoffet. Risikoen er knyttet til at stoffet kan havne i miljøet og påvirke næringskjeden til dyr og mennesker når dressene brukes, vaskes og kastes.

Både mennesker og dyr får daglig i seg små, små mengder av ulike kjemikalier gjennom maten vi spiser, lufta vi puster og tingene vi bruker, og det er særlig denne cocktailen av kjemikalier forskere og myndigheter er bekymret for.

Det er derfor viktig å minimere utslippene av helse- og miljøskadelige stoffer fra mange ulike utslippskilder.

Kan søke om dispensasjon

Flammesikre arbeidsklær er påkrevd sikkerhetsutstyr ved mange bedrifter. Klif har allerede mottatt søknad om dispensasjon fra omsetningsforbudet. Vi forventer flere søknader og vil vurdere dem fortløpende.

Vi må også vurdere hvordan vi i størst mulig grad kan redusere utslippene fra produkter som allerede er på markedet.

Mulig farlig avfall

Det er viktig at både produsenter og kunder er klar over at arbeidsklærne er mulig farlig avfall, som skal leveres godkjent mottak når det kasseres.

Tema