Redusert gebyr for deklarering av farlig avfall

Avfallsforskriftens kapittel 12 om gebyr for deklarering av farlig avfall er endret. Deklarasjonsgebyret for farlig avfall er satt ned fra 40 til 35 kroner per tonn avfall.

Endringen trådte i kraft 25. januar i år. Den nye taksten benyttes for deklarasjoner som mottas av Norsas etter 20. januar.

Som tidligere gjelder gebyret for inntil 1000 tonn mottatt farlig avfall per år per bedrift. Gebyrplikten gjelder den som først mottar gebyrpliktig farlig avfall fra avfallsbesitter.

Tema