Ny informasjon frå Statens strålevern om handsaming av alunskifer

Alunskifer er klassifisert som forureina grunn i forureiningsforskrifta kapittel 2 om opprydding i forureina grunn ved byggje- og gravearbeid. Utgraven alunskifer inneheld også ofte så mye radioaktive stoff at den må forvaltast som radioaktivt avfall og kan føre til radioaktiv forureining.

Tema