Miljølovbrudd ved notvaskerier

Landets fylkesmenn har kontrollert 20 notvaskerier, som alle hadde for dårlig kontroll med egne utslipp til vann. I etterkant av kontrollaksjonen har Klif avdekket ulovlig eksport av farlig avfall fra tre bedrifter som tar i mot kassert fiske- og oppdrettsutstyr.

Utslipp: Uvaskede nøter lagret slik at kobberet kan renne ut i jorda utenfor asfaltkanten. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Miljøkrav til notvaskerier

  • Krav til ingen utslipp av miljøskadelig kjemikalier.
  • Må ha kontroll på utslipp av miljøskadelige stoff, impregneringsrester, vaskevann, desinfeksjonsmidler til vann.
  • Krav til oppbevaring og disponering av vaske- og desinfeksjonsmidler og andre kjemikalier til produksjonen.
  • Krav om dokumentasjon for levering av organisk avfall (alger, blåskjell), slam med impregneringsmidler, kasserte nøter, kjemikalierester.
  • Kunnskap om hva som er farlig avfall.
  • Krav om miljørisikoanalyse.
  • God dokumentasjon som viser at de ikke slipper ut miljøskadelige stoffer i forbindelse med rengjøring, vask og impregnering.
Notvaskerier rengjør og impregnerer oppdrettsnøter. Disse nettene som fisken står i, impregneres med kobber for å hindre at alger og skjell fester seg på dem.

Notvaskeriene har krav om null utslipp av miljøskadelige kjemikalier, samt en rekke krav til å dokumentere egen miljøpåvirkning. Kontrollene, som ble gjennomført høsten 2011, viser først og fremst mangler i notvaskerienes utslippskontroll og avfallshåndtering.

For dårlig utslippskontroll

Tilsynsaksjonen viste at notvaskeriene har for dårlig kontroll med egne utslipp til vann, i form av målinger, drift av renseanlegg eller vurdering av miljørisiko. Ved 14 anlegg var driften i strid med kravene til utslippskontroll, og 18 anlegg håndterte avfallet i strid med regelverket.

De fleste notvaskeriene tok ikke prøver av avfallet for å sjekke innholdet av skadelige stoffer, noe som er påkrevd for å sikre at avfallet håndteres miljømessig forsvarlig.

− I likhet med alle andre virksomheter som er regulert av forurensningsmyndighetene, skal også notvaskerier dokumentere hvordan de påvirker miljøet. Det er en opplagt og ufravikelig forutsetning for å få drive en bedrift med potensial for miljøskadelige utslipp, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Bedre kontroll på slam

Kravene til notvaskeriene ble forskriftsfestet i juli 2005, med blant annet krav til rensing av utslippene. Noen måneder etter ble 18 av 30 notvaskerier kontrollert.

Resultatene viste at bare halvparten hadde installert renseanlegg, og at mange ikke var flinke nok til å overholde forbudet mot å slippe ut miljøskadelige kjemikalier.

Tilsynet høsten 2011 viste at alle anleggene nå har renseanlegg. Generelt har de mye bedre kontroll på slammet som oppstår etter renseprosessen.

− At alle har renseanlegg og bedre kontroll på slammet, er en klar forbedring i bransjen, sier Ellen Hambro.

Alle virksomhetene har fått konkrete frister for å rette brudd på regelverket og dokumentere at de driver i henhold til tillatelsen fra fylkesmennene. Virksomheter med alvorlige brudd vil også bli fulgt opp med ny kontroll.

Ulovlig eksport

Som en oppfølging av tilsynet hos notvaskeriene, har Klif i løpet av vinteren 2012 kontrollert tre virksomheter som mottar kasserte oppdrettsnøter og annet utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Hos alle tre ble det avdekket ulovlig eksport av kasserte nøter.

Nøter som inneholder mer enn 0,25 prosent kobber, regnes som farlig avfall og er forbudt å eksportere ut av landet uten nødvendig tillatelse. Virksomhetene hadde ikke dokumentasjon på om nøtene var farlig avfall eller ikke.

Klif har pålagt stans av slik eksport til nødvendig dokumentasjon og tillatelse er på plass. Nøtene har blant annet blitt eksportert til Slovenia hvor notlinen gjenvinnes til ulike plastprodukter.

 

Rett i sjøen: Sluket leder kobberavrenning fra nøtene rett på sjøen. Foto: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Tema