Kontrollerer behandlingsanlegg for farlig avfall

Klif kontrollerer nå at anlegg som behandler farlig avfall, følger de nye og strengere miljøkravene.

Nye kontroller: Klif kontrollerer de fleste behandlingsanlegg for farlig avfall i løpet av våren og høsten – både ved uanmeldte inspeksjoner og varslede revisjoner. Illustrasjonsfoto: John Petter Reinertsen.

– Det er svært viktig at behandlingsanleggene for farlig avfall etterlever miljøkravene. De skal ha full oversikt over risikoen ved behandling av avfallet og må ha gode rutiner for å drive et anlegg på en miljømessig sikker måte, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Må behandles forsvarlig

Strengere krav til farlig avfall

  • Klif har skjerpet kravene til anleggene som behandler farlig avfall. Det gjelder krav til lagring, kompetanse, økonomisk sikkerhet for avfallet og krav til at negativ verdi av lagret farlig avfall skal inn i virksomhetenes økonomiske regnskap.
  • Kravene til økonomisk sikkerhet skal sikre at de kan dekke kostnadene for å behandle avfallet.
  • Vi har trappet opp kontrollen med alle ledd i verdikjeden med farlig avfall, både i virksomheter hvor avfallet oppstår, hos de som samler inn og ved behandlingsanleggene.
Behandlingsanleggene håndterer mange typer farlig avfall. Dette må behandles miljømessig forsvarlig slik at ulike miljøgifter ikke spres til miljøet. Farlig avfall kan også være helse- og brannfarlig.

– Vi har kontrollert behandlingsanlegg for farlig avfall oftere i flere år. Resultatene viser at denne bransjen har mange lovbrudd. Vi har dessuten avdekket alvorlige avvik hos enkelte anlegg, blant annet ulovlig lagring. Nå sjekker vi dem på nytt, forteller Ellen Hambro.

Kontrollene vil blant annet gi oversikt over anleggenes lager av farlig avfall internt på virksomheten og eksternt hos andre virksomheter og over omløpstiden for avfallet de har tatt imot.

Forhindre nye brudd

– Vi har sagt tydelig ifra til Norsk forening for farlig avfall og deres medlemsbedrifter hva de må gjøre for å forhindre nye brudd på regelverket. Bransjeforeningen jobber aktivt for å øke kompetansen og etterlevelsen av regelverket. Vi vil sammenligne forholdene med status fra tidligere kontroller, sier Ellen Hambro.

Tema