Har anmeldt returselskap og underleverandør

Klif har anmeldt returselskapet Ragn-Sells Elektronikkretur AS (nå Elsirk AS) og en underleverandør for at de ulovlig prøvde å eksportere kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Økokrim har etterforsket saken de siste årene.

I juni 2009 stoppet Tollvesenet seks konteinere med EE-avfall i Larvik havn. De var sendt i retur fra Nederland fordi myndighetene der mente forsendelsen var ulovlig avfallseksport.

Da transporten ble stoppet, var den på vei til Malaysia uten tolldeklarasjon og uten tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, den gangen SFT) til å eksportere avfallet. Samtidig ble ytterligere en konteiner fra samme avsender stoppet på vei til Kina.

Ulovlig eksport

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

  • De fleste EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. 
  • Norske miljøvernmyndigheter har etablert et retursystem for å sikre at det tas forsvarlig hånd om de kasserte produktene.
  • Importører og produsenter i Norge er pliktig å være medlem av et returselskap for EE-avfall godkjent av Klif.
  • Alle forhandlere av EE-produkter er pliktig til å ta i mot kasserte produkter. Kasserte EE-produkter kan også leveres til kommunalt mottak.
– I konteinerne fant vi til sammen over 3000 kasserte PC-skjermer og nesten 1400 utrangerte TV-er. Noen av gjenstandene var tydelig ødelagt. Ingen gjenstander var emballert og de var stablet hulter til bulter. Det var enkelt å fastslå at mye av dette var ulovlig avfallstransport, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Som et av de første landene i verden, etablerte Norge et retursystem for EE-avfall i 1999. Formålet er å sikre at avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte slik at man reduserer de negative helse- og miljøeffektene fra denne typen avfall.

Norge har også implementert EUs strenge regelverk for eksport og import av avfall. Hovedmålet er å forhindre at europeiske land eksporterer sine avfallsproblemer til land som ikke har tilstrekkelige systemer for å behandle avfall forsvarlig. Det er derfor forbudt å eksportere EE-avfall til mange land utenfor Europa, deriblant Malaysia og Kina.

EE-avfall fra et returselskap

Daværende Ragn-Sells Elektronikkretur AS – som siden har endret navn til ElsirkAS – er et godkjent returselskap med landsdekkende innsamling og behandling av EE-avfall. De har erkjent at avfallet i konteinerne stammet fra deres innsamling og at det var en av deres underleverandører som sto for eksporten.

– Vi ser svært alvorlig på at EE-avfall som er levert inn til et godkjent retursystem, blir ulovlig eksportert til land som ikke oppfyller våre krav til en forsvarlig behandling. Samfunnet må kunne ha tillit til at returselskapene håndterer avfallet på en tilfredsstillende måte, sier Ellen Hambro.

Brudd på strengt regelverk

Returselskapene plikter å ha kontroll på at alt avfall de samler inn får en forsvarlig behandling. De må forsikre seg om at alle underleverandører har tillatelse til å håndtere avfallet og at regelverket for grensekryssende transport av avfall overholdes.

– Både Ragn-Sells Elektronikkretur og deres underleverandør har brutt svært strenge regelverk. Vi anmeldte dem begge til politiet for det vi mener er alvorlige tilfeller av ulovlig grensekryssende transport av EE-avfall, forteller Ellen Hambro.

Økokrim har etterforsket saken siden 2009. Av hensyn til etterforskningen har ikke Klif tidligere fortalt at vi har anmeldt de to virksomhetene.

Tema