Farlig avfall skal fjernes fra Sandefjord

Klif vil pålegge Oleon Scandinavia et større ansvar for å fjerne farlig avfall de ulovlig lagrer i Sandefjord.

DVS Norge AS: Driver et anlegg for behandling av farlig avfall på Mongstadbase i Hordaland. Foto: Håkon Jacobsen.

Frist for fjerning av avfallet

  • Oleon arbeider med en gjennomføringsplan for tømming av tankene basert på risikovurderingen.
  • I følge Oleon er planen nesten ferdig, men de mangler noe informasjon fra DVS.
  • Når gjennomføringsplanen foreligger, vil Klif sette en frist for når det farlige avfallet skal være fjernet fra Sandefjord.
  • DVS har tidligere informert Klif om at det vil ta inntil 26 uker for å få avviklet lageret av farlig avfall på Oleon fra utlastingen starter.
DVS Norge AS har mellomlagret farlig avfall ulovlig ved Oleon Scandinavia AS i Sandefjord og Øra Næring AS i Fredrikstad. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) påla i fjor sommer DVS å avvikle den ulovlige lagringen.

Avfallet i Fredrikstad er fjernet, mens det har vært komplisert å få tømt tankene i Sandefjord.

Risikovurdering klar

I august i fjor var det en eksplosjon om bord i lasteskipet "Mar Cristina" da det lå ved kai hos Oleon. Skipet skulle frakte det farlige avfallet fra Sandefjord til DVS Norge sitt anlegg på Mongstad i Hordaland.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stoppet da den planlagte utlastingen. DSB påla Oleon å utarbeide en risikovurdering før det farlige avfallet kunne fjernes. Den var først klar i januar i år.

Vurderingen resulterte i behov for flere tiltak som Oleon nå har gjennomført.

Ikke akutt fare

– DSB og Klif mener det ikke er noen akutt fare ved at det farlige avfallet er lagret på tankene til Oleon, men vi er lite tilfreds med at det fortsatt ligger lagret ulovlig, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Klif.

DSB og Klif har gjennomført flere tilsyn med lagringen av det farlige avfallet. Vi følger opp både DVS og Oleon med nye tilsyn.

Mangler penger

DVS Norge har informert Klif om at de ikke har penger til å fjerne det farlige avfallet hos Oleon. De må selge anlegget på Mongstad eller aksjer i selskapet for å håndtere egen gjeld. Klif vil holde en eventuell kjøper av anlegget ansvarlig for det ulovlige lageret i Sandefjord.

– Det er DVS Norge som har hovedansvaret for den ulovlige lagringen i Sandefjord, men Oleon er også ansvarlig fordi de har lagret farlig avfall uten tillatelse. På grunn av situasjonen i DVS vil vi pålegge Oleon ansvaret for å tømme tankene for farlig avfall. Oleon må sammen med DVS sørge for at avfallet lastes på tankskip. DVS er ansvarlig for å sørge for forsvarlig transport og behandling avfallet, sier Signe Nåmdal.

Klif informerte Oleon i fjor sommer at dette kunne bli aktuelt dersom DVS ikke klarte å oppfylle pålegget om å fjerne avfallet. Dette pålegget vil ikke påvirke de privatrettslige forholdene mellom DVS og Oleon.

Farlig avfall fjernet fra Fredrikstad

Det ulovlige avfallet som DVS Norge hadde lagret hos Øra Næringspark i Fredrikstad, er fjernet og levert til DVS sitt anlegg på Mongstad. Det samme gjelder spilloljen som DVS ulovlig hadde lagret ved Hoff Transportservice AS i Bergen.

Klif har kontrollert Øra Næringspark, mens Fylkesmannen i Hordaland har kontrollert Hoff Transportservice.

Tema