Bedrifter må samarbeide om sjøbunnopprydding

Klif ber bedriftene Eramet og Borregaard lage en plan for opprydding av kvikksølv og tjærestoff i Indrevika ved Kvinesdal. Planen må være klar i løpet av året.

Indrevika er det mest forurensede området i Listerfjordene, som er ett av 17 steder langs kysten som er høyest prioritert i regjeringens handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn.

Indrevika: Miljøprøver fra sjøbunnen utenfor Eramet (i bakgrunnen) og Borregaard. Foto: COWI.

Krav om god miljøtilstand

Renere sjøbunn langs kysten

  • Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn omfatter 17 prioriterte fjordområder. Listerfjordene er ett av disse områdene.
  • Det er den som har forurenset, som har ansvar for å rydde opp og betale for det.
  • For å få til en helhetlig opprydning i områder der ansvarsforholdene er uklare, og/eller kostnadene er større enn de ansvarlige selv kan bære, har Stortinget bevilget penger over statsbudsjettet.
  • Klif fordeler disse statlige pengene etter behov og i tråd med nasjonale prioriteringer.
Eramet (tidligere Tinfos jernverk), den ene av bedriftene som ligger ved Indrevika, har sluppet ut tjærestoff (PAH) og kvikksølv i fjorden. Nabobedriften Borregaard har også forurenset sjøbunnen med kvikksølv.

Det er nivåene av disse to miljøgiftene på sjøbunnen som gjør det nødvendig å rydde opp for å oppnå god miljøtilstand.

Vannforskriften stiller krav om at norske vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021.

Må ha plan for samarbeidet

De to bedriftene er de viktigste indentifiserte kildene til forurensning i Fedafjorden. I et møte med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i november 2011 ga begge bedriftene uttrykk for at det må ryddes opp

Nå ber Klif om at bedriftene innen 25. mars i år forteller hvordan de sammen skal jobbe videre, slik at de i løpet av 2012 får gjort tilleggsundersøkelser og levert en plan med forslag til opprydningstiltak.

Planen skal også redegjøre for miljøproblemene, miljøovervåking, kontroll og beredskap.

Har egen prosjektleder

Indrevika er del av helhetlig oppryddingsarbeid for Listerfjordene, organisert som et samarbeid mellom kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund.

Klif bidrar med støtte til en felles prosjektleder for Rene Listerfjorder. Vi mener det vil være naturlig at dette prosjektet leder og koordinerer det videre arbeidet i Indrevika.

Analysert: Kartlegging viser at hovedproblemet i Indrevika er kvikksølv og tjærestoff (PAH). Foto: COWI.

Tema