Båteiere må hindre forurensning

Gammel olje, bunnstoff og batterier er bare noen av båtlivets potensielt miljøskadelige bivirkninger. Klif ber båteiere og småbåthavner ta ansvar for å hindre forurensning.

Slik skal det gjøres: Spyleplass med tett dekke og sandfangskum som samler opp faststoff fra høytrykksspyling og båtskrog. Foto: Blommenholm båtforening.

Dette må du kildesortere:

 • spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
 • oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester, for eksempel fra bunnen av båter.
 • oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
 • blandet drivstoff
 • blybatterier
 • andre batterier
 • malingrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
 • spraybokser
 • elektrisk- og elektronisk utstyr (EE-avfall)
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sendte i fjor ut brev til marinaer, småbåthavner og kommuner for å understreke plikten marinaene har for å hindre forurensning. I tillegg informerte vi kommunene om hva de bør gjøre for å bidra til et mer miljøvennlig båtliv.

– Småbåthavnene har en plikt til å sørge for at båtpuss og avfallshåndteringen fra båtlivet ikke skader miljøet. Undersøkelser i grunnen har vist at i mange småbåthavner har denne oppgaven vært forsømt, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Spyling og vedlikehold av båtskrog forurenser

En tidligere undersøkelse av miljøtilstanden i 13 av de mange hundre norske småbåthavnene viste at forurensning er et problem mange steder, både i grunnen på land og i sjøbunnen utenfor.

Den viktigste kilden til forurensning ser ut til å være spyling og vedlikehold av båtskrog. Klif minner derfor småbåthavnene og båteierne hva de selv kan gjøre for å hindre forurensning foran en ny båtsesong.

Praktiske innretninger i småbåthavner

Havnenes miljøforpliktelser fører til at de må få på plass praktiske innretninger som gjør at brukerne kan levere kjemikalierester, bunnstoffrester, batterier, spillolje og lignende på plassen. Etter beste evne skal de samle opp bunnstoff som fjernes fra skrogene.

Det er viktig at den enkelte båteier bruker disse systemene.

Klif har nå en tettere oppfølging av forurensning fra småbåthavner. I deler av landet kontrollerer vi i år sammen med Fylkesmannen om småbåthavnene følger miljøkravene.

Sorteringsmuligheter: Mottakspunkter for farlig avfall. Foto: NGI.

Nøkkelen til miljøvennlig båthold

 • Sett opp beholdere for ulike typer farlig avfall. Beholderne skal være godt merket, sikret mot uvedkommende og lett tilgjengelig for brukerne. Ta kontakt med et avfallsselskap for hjelp.
 • Skaff slipemaskin(er) med støvsuger for sliping av skrog og duker til å dekke grunnen ved skraping av bunnstoff.
 • Planlegg for å etablere fast dekke (asfalt/betong) med oppsamling av partikler (for eksempel sandfangskum) der hvor det foregår avspyling av bunnstoff. Spylevann bør ikke gå rett til grunn eller sjø uten at partikler fanges opp.
 • Fastslå i vedtektene at båteierne har plikt til å samle opp bunnstoff og håndtere avfall i samsvar med marinaens innsamlingsopplegg.
 • Ha god dialog med båteierne og begrunn miljøtiltak.
 • Sørg for god kapasitet på avfallsinnretninger i høysesongen.
 • Ved utvidelser og nyetablering anbefales det sterkt å etablere fast dekke som er tilpasset størrelsen på havna og oppsamlingsinnretning for partikler fra spylevann. Det er trolig eneste måte å unngå framtidig forurensning til grunn og sedimenter.

Tema