20 nye stoffer inkludert på kandidatlista i REACH-regelverket

20 nye stoffer som gir stor grunn til bekymring med hensyn til helse og/eller miljø (SVHC-stoffer), er inkludert på kandidatlista i det felles europeiske kjemikalieregelverket REACH.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) samarbeider med nasjonale myndigheter om å identifisere stoffer som gir stor grunn til bekymring med hensyn til helse og/eller miljø (SVHC-stoffer).

Disse stoffene kommer inn på kandidatlista. De kan senere bli foreslått underlagt godkjenningsordningen eller restriksjoner i REACH.

ECHA førte følgende 20 stoffer opp på kandidatlista 19. desember 2011: 

Stoff Iboende egenskap Eksempler på bruksområder
3 arsenforbindelser
(tribly-diarsenat, kalsium-arsenat, arsensyre)
kreftfremkallende og/eller reproduksjonsskadelig brukes i glassproduksjon og i elektroniske kretskort, er råstoff til metallproduksjon
3 blyforbindelser (bly-stypnat, blyazid/blydiazid/ og bly-dipikrat) reproduksjonsskadelig brukes i tennladninger i pyrotekniske produkter
2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin (MOCA) kreftfremkallende herdestoff til produksjon av harpiks og polymerer, inngår i byggematerialer og kunst
N,N-dimetylacetamid (DMAC) reproduksjonsskadelig løsemiddel og reagensmiddel til produksjon av ulike kledninger og isolasjonsmateriell
1,2-dikloretan kreftfremkallende brukes til produksjon av andre stoffer
fenolftalein kreftframkallende inngår i laboratoriekjemikalier (pH indikator) og i usynlig blekk
formaldehyd, oligomerisk reaksjonsprodukt med anilin (teknisk MDA) kreftfremkallende brukes i produksjon av andre stoffer, i kjernekraftanlegg og som herder i epoksyresiner for produksjon av valser, rør, støpeformer og lim
2 ildfaste keramiske fibre
(Zr-RCF og RCF)
kreftfremkallende brukes i isolasjonsmateriell beregnet for høye temperaturer, eks. i smelteovner og produksjonsutstyr, og til brannsikring
3 kromatforbindelser
(pentazink-kromat-oktahydroksid, kalium-hydroksyoktaokso-dizinkat-dikromat, dikrom-tris(kromat))
kreftfremkallende brukes til overflatebehandling av stål- og aluminiumbelegg i bl.a. luft- og romfart
2-metoksyanilin (o-anisidin) kreftfremkallende brukes i produksjon av fargestoffer til tatovering og til farging av papir, polymer og aluminiumsfolie
bis-(2-metoksyetyl)-eter reproduksjonsskadelig brukes som løsemiddel i ulike produkter som batterier, fugemasse, lim, brennstoff og bilpleieprodukter
bis-(2-metoksyetyl)-ftalat reproduksjonsskadelig brukes som mykningsmiddel i polymer og i maling, lakk og trykkfarger
4-tert-oktylfenol  hormonforstyrrende i det ytre miljøet brukes i produksjon av polymerer og overflateaktive stoffer, inngår også i lim, belegg, blekk og gummiprodukter

Pliktene som følger av kandidatlista

Bedrifter må sikre at de oppfyller pliktene som følger av kandidatlista, enten stoffene forekommer alene, i stoffblandinger eller i produkter.

For stoffer i produkter:

 • Alle leverandører av faste produkter som inneholder stoffer på kandidatlista i en konsentrasjon over 0,1 prosent, har plikt til å gi kundene sine informasjon om sikker håndtering av produktene. På forespørsel fra forbrukere plikter leverandørene å gi tilsvarende informasjon innen 45 dager. Som minimum skal stoffnavn oppgis.
 • Fra 2011 må alle produsenter eller importører av faste produkter, melde fra til ECHA hvis et produkt inneholder mer enn 0,1 prosent av et stoff på kandidatlista og mengden totalt er mer enn 1 tonn pr. år pr. produsent eller importør.
  - For stoffer som ble inkludert på kandidatlista før 1.12.2010, skulle meldingen sendes til ECHA seinest 1.6.2011.
  - For stoffer som inkluderes på kandidatlista etter 1.12.2010, skal meldingen sendes til ECHA seinest 6 måneder etter at stoffet er tatt inn på kandidatlista.
  Meldingen til ECHA kreves ikke når:
  - Produsenten eller importøren av et produkt kan utelukke at mennesker og miljø eksponeres for stoffet under bruk eller ved avfall.
  - Stoffet er allerede blitt registrert for denne bruken.

For stoffer:

 • Leverandører av et stoff på kandidatlista må framskaffe sikkerhetsdatablad til sine kunder.

For stoffer i stoffblandinger:

 • Leverandører av en stoffblanding må (selv om stoffblandingen ikke er klassifiseringspliktig) framskaffe sikkerhetsdatablad hvis den inneholder minst et PBT  /vPvB  stoff på kandidatlista og konsentrasjonen av stoffet er 0,1 prosent eller mer.

Tema