Mai 2012

Kommunene bør sikre ren luft i nye planer

Barnehager, skoler, boliger og parker bør ikke bygges i områder med mye luftforurensning. For første gang gir staten retningslinjer om hvordan kommunene bør ta hensyn til... 30.05.12

Miljøforbetringa stagnerer i sure innsjøar

Norske innsjøar er i dag mykje mindre sure enn dei var på 1980- og 1990-talet. Men no er... 30.05.12

Ansatte i Klif tilbake på jobb

78 ansatte i Klif var tatt ut i strek fra 30. mai. Streiken er nå over og de ansatte tilbake på jobb fra mandag 4. juni. 30.05.12

Barentswatch.no samler informasjon om hav- og kystområder

På Barentswatch.no vil du finne all kunnskap norsk forvaltning har om kyst- og havområde... 30.05.12

ECHAs dag for interessenter

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerte den sjuende dagen for interessenter (Stakeholder Day) 23. mai. Nå ligger opptak og presentasjoner fra konferansen tilgjengelig ... 29.05.12

Virksomheter må søke om klimakvoter innen 4. juni 2012

4. juni 2012 er fristen for å søke om vederlagsfrie klimakvoter for perioden 2013–2020. Fristen gjelder norske virksomheter som omfattes av EUs kvotesystem fra 2013. Det legges... 25.05.12

Sydvaranger Gruve får fortsatt bruke flokkuleringskjemikalier

Sydvaranger Gruve AS i Kirkenes må bruke flokkuleringskjemikalier for å resirkulere... 25.05.12

Rottegift funnet i kongeørn og hubro

Høye verdier av rottegift i døde kongeørn og hubro gir grunn til bekymring. Klif vil... 25.05.12

Abonnementsordning for nyheter om kjemikalieregelverkene REACH og CLP

Virksomheter og andre interesserte kan nå holde seg oppdatert om det europeiske kjemikalieregelverket REACH og EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av... 24.05.12

På vei mot forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak

Den kommende forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak kan bidra til at vi reparerer... 23.05.12

Oppdatert informasjon om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Klif har utarbeidet flere veiledere og informasjonsark til forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Kommunen er... 22.05.12

Oppdatert veiledning for bruk av CLP-kriteriene

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert en oppdatert versjon av dokumentet "Guidance on the Application of the CLP criteria". Det opprinnelige veiledningsdokumentet... 22.05.12

Nytt nettsted viser miljøverdier i norske havområder

Med noen få tastetrykk kan alle nå finne ut hvilke miljøverdier som finnes i sitt nærmeste havområde. Havmiljø.no er en helt ny kartdatabase som inneholder informasjon om dette. 22.05.12

Byer og klimaendringer

Europeiske byer er svært sårbare for klimaendringer Samtidig er det i byene de fleste europeerne bor. Det skriver Det europeiske miljøbyrået (EEA). 21.05.12

Kontroll av pukkverk over hele landet

Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår pukkverk og grusuttak med knuseverk. Vi sjekker ... 21.05.12

Årets oppgjør med klimakvoter i havn

115 industri– og offshorevirksomheter i Norge har nå levert inn klimakvoter for sine... 15.05.12

Kortfilmer om klima for skolen

Vil du lære elevene dine mer om klima? Da kan det nye nettstedet klimafilm.no med filmer... 15.05.12

God lyd i ditt miljø?

Vet du om noen som gjør noe for å skape eller ivareta gode lydlandskap på arbeidsplassen... 14.05.12

Vi må ta vare på Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal neste år legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjø... 11.05.12

Mye siloksaner funnet i Mjøsa

En ny rapport viser at ørret og andre arter i Mjøsa inneholder mye siloksaner med miljøfarlige egenskaper. Siloksaner brukes i en rekke dagligdagse produkter, og Klif har gjenno... 11.05.12

Kjemikaliegebyr for 2011

Fristen for betaling av kjemikaliegebyr for 2011 er 1. juni 2012. 10.05.12

Sjekk miljøtilstanden på mobilen

Nettstedet Miljøstatus i Norge utvikler ny mobilløsning som gir deg miljøinformasjon for stedet du til enhver tid befinner deg på. 09.05.12

Stor reduksjon av klimagassutslipp fra industrien

Industrien har redusert sine utslipp av klimagasser med hele 38 prosent fra 1990 til 201... 09.05.12

Nye tiltak for betre luftkvalitet

Noreg og dei andre landa som er tilknytta Gøteborgprotokollen har vedteke nye forpliktingar om å redusere sine utslepp av luftforureiningar fram mot 2020. 09.05.12

Siste frist for sen preregistrering er 31. mai 2012

Har din virksomhet startet fremstilling eller import av mer enn 100 tonn kjemisk stoff i løpet siste halvår? Fristen for registrering i kjemikalieregelverket REACH er 31. mai 20... 08.05.12

Lavere klimagassutslipp i 2011

De norske utslippene av klimagasser var 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2011. Det... 08.05.12

NOx-utslippene ned 2 prosent

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) gikk ned med 2 prosent i 2011, sammenliknet med året før. Utslippene av andre luftforurensende gasser gikk også ned i samme periode, viser... 08.05.12

Bedrifter med størst CO2-utslipp

Ti virksomheter står for nesten 19 prosent av Norges samlete utslipp av klimagasser. Ni ... 08.05.12

Miljøutfordringene har aldri vært større

Mindre utslipp fra piper og rør, og varig vern av vassdrag og viktig natur. Mye er oppnådd i miljøkampen de siste 40 årene. Men presset på planeten har aldri vært større, og Nor... 08.05.12

Anbefaler styrket beredskap i Barentshavet

Beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet bør styrkes før det settes i gang olje... 07.05.12

Endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften

Vannforskriften og forurensningsforskriften er endret som følge av gjennomføring av tre EU-rettsakter i norsk lov. 03.05.12