Juni 2012

Mer til bane – mindre til vei

Forslaget til Nasjonal transportplan er ikke tilstrekkelig for å nå miljømålene. Dagens... 29.06.12

Bruk myggmidler med omhu

Mygg og andre insekter kan være plagsomme om sommeren. Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men noen myggmidler kan ha uheldige effekter på helsa. 29.06.12

Stadig flinkere til å beskytte oss i solen

Tre av fire nordmenn bruker solkrem. Enkelte solkremer inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. Men du er trygg dersom du velger Svanemerket solkrem. 29.06.12

Sukkertare varsler om klimaendringer og forurensning

Sukkertareskogen langs kysten av Skagerrak ble litt friskere fra 2010 til 2011, men stor... 28.06.12

Varmekjære arter etablerer seg i Nordsjøen og Skagerrak

Økende temperatur i Nordsjøen og Skagerrak har ført til at flere nye varmekjære arter ha... 28.06.12

Bilpleieproduktene er mer miljøvennlige

Moderne bilpleieprodukter inneholder mindre miljøgifter enn tidligere. Norske bileiere... 28.06.12

Mindre bruk av farlige kjemikalier

En ny rapport med data fra produktregisteret i Klif viser at det brukes mindre av de... 28.06.12

Tretten nye stoffer inkludert på kandidatlista i REACH-regelverket

Tretten nye stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC-stoffer), er blitt inkludert på kandidatlista i kjemikalieregelverket REACH. 27.06.12

Foreslår å straffe ulovlig avfallseksport med fengsel

Klif vil skjerpe straffen for de alvorlige tilfellene av ulovlig eksport av avfall, et... 27.06.12

Workshop om eksponeringsscenarioer i København 25-26. september

Nordisk eksponeringsgruppe (helse, NEGh) inviterer til den andre workshopen om REACH-eksponeringsscenarier (helse). Den første workshopen ble holdt i København i 2008. 22.06.12

Langtransporterte forurensninger fortsatt et miljøproblem

Den nye sammendragsrapporten fra overvåkingen av langtransporterte forurensninger omhandler resultater for 2011 fra overvåkingsprogrammer som følger ulike langtransporterte... 22.06.12

Nye veiledninger for landenes utslippsrapportering under Kyotoprotokollen

FNs klimapanel (IPCC) vil oppdatere sin veiledning for rapportering av utslipp og opptak av klimagasser fra skogbruk, arealbruk og endringer i arealbruk. Hensikten er å utvikle... 22.06.12

Forurensningsloven seiret i Høyesterett

Klif fikk for noen år siden fjernet 35 tonn kreosot fra grunnen på en eiendom i Elverum.... 21.06.12

Unngå gift frå jonsokbålet

Impregnert trevirke kan gje frå seg giftig gass når det brenn. Brenn derfor ikkje dei grågrøne plankane på jonsokbålet. 20.06.12

Mjøsa blir sakte, men sikkert renere

Fisken i Mjøsa inneholder nå mye mindre miljøgifter enn for ti år siden, hovedsakelig... 20.06.12

ECHA tilbyr onlineverktøy for etterfølgende brukeres rapportering

Hvis deres bruksområde ikke er dekket av et eksponeringsscenario som de får av leverandøren, må etterfølgende brukere i visse tilfeller rapportere til det europeiske... 18.06.12

Flest klimakvoter til de beste

Bedriftene med klimavennlig produksjon belønnes i neste kvoteperiode. Den foreløpige... 18.06.12

Rekordhøy gjenvinning av flasker, bokser og kartonger

Velfungerende retursystemer for drikkevareemballasje og forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall sikrer svært høy gjenvinning av tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger. 18.06.12

45 millioner til miljøopprydding i Harstad

Harstad havn står foran en storstilt opprydding av forurenset sjøbunn. Klif bidrar med e... 15.06.12

Kontroller avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket

Klif og Fylkesmannen kontrollerer at industri, importører, forhandlere og kommuner... 15.06.12

Sjekk kjemikalier på mobilen

Nå kan du enkelt bruke mobil og nettbrett til å sjekke kjemiske produkter mens du er i butikken, i hagen eller på arbeidsplassen. 14.06.12

Må ha sertifikat for å håndtere fluorholdige gasser

Alt personell og bedrifter som arbeider med kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper som inneholder fluorholdige gasser, må skaffe seg gyldig sertifikat innen 1. september 2013. 14.06.12

Flammesikkert arbeidsty kan vere farleg avfall

Det er oppdaga eit ulovleg stoff i ein del flammesikkert arbeidsty. Slikt arbeidsty må... 11.06.12

Pisk og gulrot i grønn forening

Innlegg i Dagens Næringsliv 11. juni 2012 av Ellen Hambro,direktør for Klif og Gunn Ovesen, direktør for Innovasjon Norge. 11.06.12

PCB på Svalbard

Ein ny rapport skildrar førekomst av PCB på Svalbard, og tiltak som er gjort for å fjerne dei lokale PCB-kjeldene. 11.06.12

Flere mobiler og sparepærer må samles inn

Importører, produsenter, forhandlere og returselskaper må sørge for bedre innsamling av... 07.06.12

Klif vant pris for grønne innkjøp

Svaneprisen 2012 ble utdelt på verdens miljøverndag 5. juni. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vant prisen for andre år på rad i klassen Beste innkjøper. 06.06.12

Vil skjerpe regelverket for farlig avfall

Klif vil skjerpe reglene som skal sikre at farlig avfall ikke havner i miljøet. Vi foreslår blant annet å utvide kommunenes plikt til gratis å ta imot farlig avfall fra... 06.06.12

Miljøsignaler 2012: Bygg framtiden slik vi vil ha den

Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserer i dag rapporten "Miljøsignaler 2012 - Bygg framtiden slik vi vil ha den". Den tar opp miljøspørsmål som bærekraft, grønn økonomi, van... 05.06.12

Utslippene av farlige stoffer fra produkter øker

En analyse av tall fra produktregisteret i Klif tyder på økte utslipp av en del helse- o... 05.06.12

Aksjonsledelse under ekstreme forurensningssituasjoner

En arbeidsgruppe fra Kystverket og Oljeindustriens landsforening anbefaler tettere samarbeid mellom oljeselskapene og Kystverket om samordning av aksjonsledelse ved håndtering a... 04.06.12

Ny kontroll av avfallsmottak i havner

Forurensningsmyndighetene kontrollerer også i år hvordan norske havner overholder sitt... 04.06.12