Vil ha globalt forbud mot flere miljøgifter

Miljøgifter spres på tvers av landegrenser. Klif ønsker å utvide den verdensomspennende Stockholm-konvensjonen mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter. Vi har pekt ut to aktuelle miljøgifter.

Langtransportert: Klif har tatt utgangspunkt i miljøgifter som er påvist i Arktis og Antarktis. Foto: Klif

Fakta om Deka-BDE

  • En flammehemmer som brukes i blant annet tekstiler, møbelstopping og rørisolasjon
  • Kan være kreftfremkallende, hormonforstyrrende og kan påvirke nervesystemet
  • Kan omdannes til mer bioakkumulerende, giftige og tungt nedbrytbare stoffer, deriblant komponentene hexa-, hepta-, tetra- og penta-BDE som allerede er omfattet av Stockholmkonvensjonen
  • Norges mål er å stanse nasjonale utslipp av deka-BDE innen 2020. Vi har vedtatt et generelt forbud mot stoffet, som også omfatter produkter
  • I EU er stoffet forbudt i elektriske og elektroniske produkter
De to miljøgiftene er den bromerte flammehemmeren deka-BDE og stoffet PFOA. Begge miljøgiftene er svært skadelige for mennesker og miljø.

De kan havne i miljøet under produksjon og bruk, og når produkter blir til avfall. Stoffene blir værende i naturen i svært lang tid og transporteres over store geografiske avstander med luft- og havstrømmer.

De farligste miljøgiftene

Deka-BDE og PFOA oppfyller kriteriene for å bli omfattet av Stockholm-konvensjonen, som regulerer 22 svært helse- og miljøskadelige stoffer på globalt nivå. Formålet med konvensjonen er å beskytte helse og miljø mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter (POP-er), som for eksempel DDT og PCB.

Stockholm-konvensjonen regulerer noen av de aller farligste miljøgiftene. Det er svært viktig at vi setter inn tiltak så tidlig som mulig gjennom globale avtaler.

Cocktaileffekten

- Har stoffene først kommet ut i miljøet, er det vanskelig og svært dyrt å rydde opp. Vi risikerer at det oppstår alvorlige skader på mennesker og miljø, også i områder langt fra der stoffene ble sluppet ut, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Klif er særlig bekymret for "cocktaileffekten" – at ulike miljøgifter skal virke sammen i kroppen og skape alvorlige helseeffekter, selv om nivåene av hvert stoff er lave.

Stoffene er et globalt problem

Fakta om PFOA

  • Har vann- og fettavstøtende egenskaper og brukes blant annet i impregneringsmidler, tekstiler, tepper og slipp-belegg i stekepanner
  • Kan være kreftfremkallende, hormonforstyrrende og kan skade reproduksjonsevnen og immunforsvaret
  • Norges mål er å stanse nasjonale utslipp av PFOA innen 2020. Klif samarbeider med tyske miljømyndigheter om å regulere PFOA strengere i Europa
På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Klif identifisert to nye stoffer som Norge kan foreslå blir regulert på globalt nivå gjennom Stockholmkonvensjonen. Vi tok utgangspunkt i miljøgifter som er påvist i Arktis og Antarktis, der det er liten menneskelig aktivitet og påvirkning.

– Stoffene kommer langveisfra og utgjør et globalt problem. Løsningen må komme gjennom verdensomspennende avtaler. Vi oppnår størst effekt når landene som har undertegnet avtalen, forplikter seg til å redusere bruken og få ned utslippene, sier Marit Kjeldby.

Krever mye kunnskap

Grunnen til at vi foreslår å regulere deka-BDE og PFOA i denne omgangen, er at kunnskapsgrunnlaget er bredere og mer solid for disse to kjemikaliene enn for mange av de andre som foreløpig ikke er omfattet av Stockholmkonvensjonen.

For å få gjennomslag i internasjonale forhandlinger er det et omfattende krav til dokumentasjon. Miljøverndepartementet skal nå vurdere hvordan Norge skal gå videre med Klifs forslag.

Tema