Uanmeldt inspeksjon ved AF Miljøbase Vats

Klif gjennomførte i uke 27 en uanmeldt inspeksjon ved AF Miljøbase Vats. Kontrollørene påpekte noen forbedringspunkter, men hovedinntrykket var at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende regler.

AF Miljøbase Vats: Hugger opp og gjenvinner innretninger fra petroleumsvirksomheten. Foto: AF Decom Offshore

Avvikling av installasjoner offshore

  • Det står rundt 500 offshoreinstallasjoner på den norske sokkelen. På flere felt langs kysten går produksjonen mot slutten.
  • Installasjonene inneholder flere millioner tonn stål og betong, og betydelige mengder avfall og farlig avfall.
  • Når installasjonene ikke lenger kan brukes, er de å betrakte som avfall. Internasjonalt regelverk krever at slike installasjoner tas til land etter bruk.
AF Miljøbase Vats utenfor Haugesund er ett av de tre mottaksanleggene for utrangerte offshoreinstallasjoner som er i drift i Norge.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) overtok i 2011 som forurensningsmyndighet for anlegget, etter Fylkesmannen i Rogaland.

Klif gjennomgår nå tillatelsene til alle anleggene som river og gjenvinner utrangerte offshoreinstallasjoner, inkludert AF Miljøbase Vats. Klif vil stille nye krav til virksomhetene etter forurensningsloven i løpet av høsten 2012.

I samsvar med dagens krav

Inspeksjonen i uke 27 viste at AF Miljøbase Vats drives i overensstemmelse med regelverket for områdene som ble kontrollert.

Klifs inspektører konsentrerte seg om mottakskontroll, rengjøring av utearealer, skjærebrenning og annet varmt arbeid, oppfølging av hendelser og naboklager.

AF Miljøbase Vats

  • Etablert i 2005, på samme industriområde hvor en rekke norske oljeplattformer i sin tid ble bygd.
  • Anlegget ble utvidet i perioden 2008- 2009.
  • Klif har tidligere kritisert at det ble spredd støv med forhøyet metallinnhold til omgivelsene under utvidelsen.
  • Tidligere i år vurderte Klif en klage fra et nærliggende fiskeoppdrettsanlegg. Klif konkluderte med at virksomheten nå hugger opp og gjenvinner utrangerte offshoreinnretninger i samsvar med miljøkravene i dagens tillatelse.
– Det ble ikke funnet noen avvik, som er betegnelsen på brudd på regelverket. Det ble registrert to anmerkninger, som innebærer at Klif påpeker forhold som virksomheten kan forbedre. Klif konstaterte blant annet at utslippene til luft ved skjærebrenning i brennerhallen kan kartlegges bedre, sier seksjonssjef Anne-Elisabeth Arnulf ved Klifs seksjon for industrikontroll. 

Støvflukt og mottakskontroll

Klifs inspeksjon ble gjennomført uanmeldt i en periode der virksomheten var i ferd med å avslutte opphugging av bolig- og dekksmoduler fra Ekofisk.

Skjærebrenning innendørs og rivning utendørs foregikk samtidig som virksomheten forberedte seg til et nytt større opphuggingsprosjekt med lastebøyen fra Statfjord C.

Det var rent og ryddig på området, og virksomheten har tilfredsstillende rutiner for å redusere støvflukt og for mottakskontroll. Det siste innebærer at installasjonene som skal hugges opp blir undersøkt på forhånd, for å sikre at det ikke skal skje miljøfarlige utslipp under selve opphuggingen.

Tema