Storulykketilsynet 2011

En oppsummering av tilsynet med de virksomhetene som er underlagt storulykkeforskriften avdekket totalt 97 avvik og 123 anmerkninger i 2011.

60 tilsyn: Det ble gjennomført tilsyn med i alt 60 storulykkevirksomheter i 2011. Illustrasjon: DSB

Tallene viser at det i gjennomsnitt ble funnet 1,6 avvik og gitt 1,9 anmerkninger per tilsyn. Det er en økning i antall avvik og en reduksjon i antall anmerkninger sammenliknet med tidligere år, men totalt er gjennomsnittet på samme nivå.

 

Storulykkeforskriften

  • Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder er omfattet av storulykkeforskriften.
  • Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.
  • DSB, NSO, Klif, Arbeidstilsynet og Ptil fører tilsyn med virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften.
Tilsynene ble gjennomført av de fem myndighetene som forvalter storulykkeforskriften: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg, og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn.

Temaene for tilsynet i 2011 var opplæring og kompetanse, status for vedlikehold, oppfølging av sikkerhetskritisk utstyr og samarbeid med nabovirksomheter der dominoeffekter kan forekomme. I tillegg var virksomhetenes kontakt med og informasjon til kommunen i arealplansaker tema i tilsynet.

Oppfølging av tidligere års tilsyn ble også tatt opp i tilsynet med virksomhetene, slik det har blitt gjort de siste årene.

Du kan lese mer om fjorårets storulykketilsyn i artikkel fra DSBs magasin Samfunnssikkerhet, og i årsrapporten fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). Se lenker til høyre.

Tema