Oppdatert retningslinje for støy

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) er oppdatert og erstattet av ny versjon (T-1442/2012).

Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge

  • Nesten en halv million er mye eller sterkt plaget av støy utenfor huset sitt.
  • 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy.
  • For at vi skal nå den nasjonale målsetningen om å redusere støyproblemet er det viktig at retningslinjen brukes aktiv for å forebygge støyproblemer i arealplanleggingen.
Retningslinjen er oppdatert i henhold til ny plan- og bygningslov og nye kapitler om industri i forurensningsforskriften. Videre er retningslinjen harmonisert med byggteknisk forskrift med tilhørende standard NS 8175 og Helsedirektoratets veileder om nærmiljøanlegg.

Retningslinjen er omstrukturert for å være mer i tråd med planprosessen og er gjort tydeligere for temaene:

  • saksbehandling i støysonene (inkludert avviksområder)
  • miljø- og sikkerhetstiltak
  • bygg- og anleggsstøy
  • stille områder
  • vindturbiner

Denne retningslinjen gir anbefalinger om hvordan støy skal behandles i planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Anbefalingene i retningslinjen er ikke rettslig bindende, men vesentlig avvik kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse fra statlige myndigheter.

Relaterte lenker

Tema