Nytt regelverk om kjemikalier trådt i kraft i Norge

EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012.

Gamle faremerker erstattes med nye: Det blir nye faremerker og andre nye regler om klassifisering og emballasje for kjemikalier. Illustrasjon: Klif.

Med CLP innføres FNs Globalt Harmoniserte System (GHS) i EUs lovverk. Felles internasjonale regler skal gi bedre beskyttelse for helse og miljø, og lette internasjonal handel med kjemikalier. CLP vil utfylle EU/EØS’ kjemikalieregelverk REACH. I likhet med dagens regler gjelder CLP for alle kjemikalier, inkludert plantevernmidler og biocider.

De farebetegnelsene som i dag inngår i merkingen, for eksempel ”helseskadelig” eller ”irriterende”, forsvinner. Isteden kombineres faresymbolene med ett av to mulige varselord, ”fare” eller” advarsel”, som graderer faren.

Kriteriene og forsøksmetodene for fysikalske farer (brann, eksplosjon, oksidasjon etc.) endres slik at de er i overensstemmelse med regelverket for transport av farlig gods. Andre endringer i kriteriene for klassifisering gjelder blant annet konsentrasjonsgrenser og metoder for å beregne klassifiseringen av stoffblandinger. Systemet med risikosetninger og sikkerhetssetninger blir noe endret i forhold til dagens system.

Stofflisten erstattes

Den nåværende stofflisten erstattes av vedlegg VI i CLP. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) publiserte i februar i år en database, Klassifiserings- og merkefortegnelsen (C&L Inventory), der stoffers klassifisering er søkbart. Denne er tilgjengelig på ECHA sin hjemmeside. Databasen mangler norske stoffnavn og klassifiseringer iht. forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Myndighetene anbefaler derfor å bruke databasen til Ex-ECB inntil dette er på plass i den nye databasen. Det nye regelverket innebærer også at Norge nå ikke har noen unntaksstoffer.

Melding om klassifisering og merking til ECHA

Fra regelverket trer i kraft er framstillere og importører pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til ECHA. Stoffer skal meldes til ECHA senest en måned etter at de er på markedet.

Gebyrer til ECHA

Størrelsen på gebyret som skal betales til ECHA ved søknad om bruk av alternativt navn på stoff i stoffblanding og forslag fra industrien om harmonisert klassifisering og merking av et stoff er også fastsatt. Gebyrene er differensiert i forhold til størrelsen på den aktuelle virksomheten.

Veiledningsmateriell

For å gjøre det lettere for virksomheter å finne frem i og tillempe det nye regelverket har ECHA utarbeidet flere veiledninger. Veiledningene er publisert på ECHAs nettsted. Det finnes også en norsk veileder for CLP.

Dagens regelverk erstattes trinnvis

Det gamle regelverket om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier vil i Norge og EU trinnvis erstattes av CLP fram til og med 2015. CLP er bindende for stoffer fra regelverket trådte i kraft i Norge og for både stoffer og stoffblandinger fra 1. juni 2015. Stoffer og stoffblandinger som er brakt i omsetning før henholdsvis 1. desember 2010 og 1. juni 2015, kan omsettes i ytterligere 2 år dvs. frem til 1. desember 2012 (stoffer) eller 1. juni 2017 (stoffblandinger).

Sikkerhetsdatablad

Vedlegg II til REACH-forordningen gir detaljerte krav til innholdet i sikkerhetsdatablad. Fra 1. desember 2010 begynte forordning 453/2010 å gjelde i EU. Forordningen erstatter tidligere vedlegg II og er tilpasset CLP. Disse nye databladkravene vil tre i kraft i Norge i løpet av høsten 2012.

Kontakt

Det er tre ansvarlige myndigheter for CLP i Norge:

Tema