Mindre avfall til deponi

Hver enkelt av oss kaster stadig mer avfall. Den gode nyheten er at stadig mindre avfall legges på deponi.

Reduksjon: Mengden deponert avfall har gått ned med hele 59 prosent fra 2010 til 2011, viser statistikken fra SSB. Ill.: SSB

 

De nasjonale miljømålene

  • Det har vært et nasjonalt mål at mengden avfall til gjenvinning skulle være om lag 75 prosent i 2010 og trappes videre opp til 80 prosent
  • Mengden avfall til gjenvinning skal økes i tråd med det som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå
  • Med gjenvinning menes både materialgjenvinning og energiutnyttelse
  • Det er et nasjonalt miljømål at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten (BNP målt i faste priser)
  • Disse målene gjelder alt avfall og ikke bare husholdningsavfall
  • Utviklingen i utnyttelsen av husholdningsavfallet er viktig for at vi skal nå de nasjonale miljømålene
I 2011 produserte husholdningene til sammen nesten 2,2 millioner tonn avfall, og det var 5 prosent mer enn året før. Den samlede andelen husholdningsavfall som går til materialgjenvinning eller forbrenning med energiutnyttelse var 83 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra året før.

Mindre avfall på deponier

De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i fjor ble deponert om lag 50 000 tonn husholdningsavfall. Det er en nedgang på hele 59 prosent fra året før. Dette er avfall som har blitt deponert etter  dispensasjon fra deponiforbudet, som trådte i kraft 1. juli 2009, i påvente av at alternativ disponering var på plass. Disse dispensasjonene er nå utløpt.  

– Vi er godt fornøyd med at forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall virker. Siden forbudet ble innført i 2009 har det blitt deponert 82 prosent mindre husholdningsavfall, og dermed blir utslippene av sigevann og klimagasser også redusert på sikt. Dette forbudet har god effekt og gir gode resultater for miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Mer materialgjenvinning og energiutnyttelse

Av det som går til gjenvinning, viser statistikken at mengden avfall til materialgjenvinning øker, men andelen har likevel gått ned med fire prosentpoeng – fra 44 til 40 prosent – siden 2008. Dette skyldes at avfallsmengden øker raskere enn veksten i materialgjenvinningen.

Mengden avfall til forbrenning med energiutnyttelse øker betydelig både i mengde og i andel. Det skyldes særlig at deponiforbudet gjør at restavfallet i dag går til energiutnyttelse, i stedet for til deponi. I 2011 ble 1,2 millioner tonn  husholdningsavfall, eller 56 prosent, energiutnyttet. Det var en økning på hele16 prosent fra 2010.

Tema