Aleris Aluminium Norway risikerer tvangsmulkt

Klif har gitt Aleris Aluminium Norway AS varsel om tvangsmulkt, dersom de ikke får kontroll på gassutslipp som fører til luktplager i omgivelsene.

Klifs pålegg

  • Aleris Aluminium Norway skal innen 1. september gjennomføre målinger av utslipp som kan gi luktplager i omgivelsene, og sende Klif resultatene av disse målingene
  • Bedriften skal også sende Klif dokumentasjon på at den har gjennomført tiltak for å redusere utslipp av støv og ammoniakk, samt resultater av utslippsmålinger etter at tiltakene er gjennomført. Her er fristen satt til 1. oktober.
  • Begge påleggene kan bli fulgt opp med en tvangsmulkt på kr 5000 per døgn, dersom fristene blir overskredet.
Aleris Aluminium Norway AS gjenvinner aluminium fra saltslagg. Flere naboer har klagd på lukt fra anlegget, og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå varslet bedriften om at den risikerer tvangsmulkt dersom det ikke blir gjennomført målinger og tiltak i løpet av kort tid.

Funnet mulig årsak

Klif har i juni gjennomført en uanmeldt inspeksjon ved bedriften, og det ble funnet tre avvik fra lovpålagte krav.  Inspeksjonen ble gjennomført etter at bedriftens naboer har klagd over vond lukt, og det ble funnet en mulig årsak til luktplagene.

Bedriften har en avgassingshall og en lagringshall for aluminiumoksid, og inne i avgassingshallen kan det forekomme høye konsentrasjoner av gassene ammoniakk (NH3) og hydrogensulfid (H2S).

Port åpnes og lukkes

Avgassingshallen har en port som stort sett er lukket, men den åpnes hver gang det skal kjøres utreagert oksid ut av hallen og over til lagringshallen. Dette fører til at ammoniakk og hydrogensulfid slipper ut av den åpne porten, og Klif ser at dette kan være en årsak til naboenes luktplager.

Klif har derfor pålagt Aleris Aluminium Norway å gjennomføre en miljørisikoanalyse som skal bekrefte om dette er årsaken til spredning av luktende gasser til omgivelsene.

Klif strammer til

Klif har tidligere kritisert bedriften blant annet for å ha hatt ulovlig høye utslipp av støv siden 2010.

– Aleris Aluminium Norway har fått mange sjanser til å rette opp feil og mangler, men våre pålegg er ikke blitt fulgt godt nok opp. Derfor strammer vi nå til ved å gi varsel om en mulig tvangsmulkt. Det bør være en relativ enkel sak å stanse utslippene gjennom en slik port, sier seksjonssjef Harald Sørby i seksjon for mineralsk og petrokjemisk industri i Klif.

Svært sjenerende

Etter Klifs vurdering er det ikke grunn til å tro at utslippene av ammoniakk og hydrogensulfid er helseskadelige i de konsentrasjonene det kan være snakk om, men dette er gasser som kan oppleves svært sjenerende.

To andre avvik

De to andre avvikene som ble funnet, handler om mangelfulle rutiner. Bedriften har ikke utarbeidet et vedlikeholdsprogram for det forebyggende vedlikeholdet av utslippsrelatert utstyr. Også internkontrollen i forhold til det ytre miljø er mangelfull. Også disse forholdene må rettes innen 1. oktober.

Tema