Juli 2012

Uanmeldt inspeksjon ved AF Miljøbase Vats

Klif gjennomførte i uke 27 en uanmeldt inspeksjon ved AF Miljøbase Vats. Kontrollørene påpekte noen forbedringspunkter, men hovedinntrykket var at virksomheten drives i... 24.07.12

Ny runde med stipend til klimaforskarar frå utviklingsland

FNs klimapanel oppretta eit fond for unge forskarar frå utviklingsland med pengane som følgde med Nobels fredspris. Nå lyser klimapanelet ut andre runde i stipendordninga. 23.07.12

Advarer mot ulovlige flasker med tennvæske

Pass på at flasken med tennvæske er sort når du handler inn til grillkosen i sommer.... 18.07.12

Minkande tilførsler av sur luftforureining

Konsentrasjonane av svovel i luft og nedbør i Noreg har minka monaleg sidan 1980. Tilførslene av forsurande sambindingar (svovel og nitrogen) minkar ikkje like mykje som tidlega... 16.07.12

Aleris Aluminium Norway risikerer tvangsmulkt

Klif har gitt Aleris Aluminium Norway AS varsel om tvangsmulkt, dersom de ikke får kontroll på gassutslipp som fører til luktplager i omgivelsene. 12.07.12

Nye EU-forordninger om kvotepliktige utslipp

21. juni 2012 ble to nye forordninger om kvotepliktige utslipp godkjent i EU. Forordningene gjelder overvåking, rapportering, akkreditering og verifikasjon av kvotepliktige... 11.07.12

Møte om forureining frå Norilsk Nikel på Kola

Myndigheitene i både Noreg og Russland er uroa over forureininga frå nikkelproduksjonen på Kola. 3. og 4. juli deltok representantar frå Klif saman med andre norske myndigheitsr... 11.07.12

Garantier gir sikrere avfallsbransje

Klif har de siste årene innført en rekke skjerpinger i regelverket for bedrifter som... 09.07.12

Klif støttar miljøundersøkingar i Borgundfjorden

Klif støttar Ålesund kommune med 750 000 kroner til miljøundersøkingar i Borgundfjorden. 09.07.12

Storulykketilsynet 2011

En oppsummering av tilsynet med de virksomhetene som er underlagt storulykkeforskriften avdekket totalt 97 avvik og 123 anmerkninger i 2011. 05.07.12

Mindre avfall til deponi

Hver enkelt av oss kaster stadig mer avfall. Den gode nyheten er at stadig mindre avfall legges på deponi. 04.07.12

Oppdatert retningslinje for støy

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) er oppdatert og erstattet av ny versjon (T-1442/2012). 03.07.12

Praktisk veileder om eksponeringsscenarioer for etterfølgende brukere

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert en praktisk veileder for etterfølgende brukere om hvordan de kan håndtere eksponeringsscenarioer som følger med sikkerhetsda... 03.07.12

Strengere krav til muse- og rottemidler

Midlene som brukes for å bekjempe mus og rotter, inneholder stoffer som kan skade miljøet og menneskers helse hvis de ikke brukes forsvarlig. Muse- og rottemidler skal de nærmes... 03.07.12

Vil ha globalt forbud mot flere miljøgifter

Miljøgifter spres på tvers av landegrenser. Klif ønsker å utvide den verdensomspennende Stockholm-konvensjonen mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter. Vi har pekt ut to... 03.07.12

Nytt regelverk om kjemikalier trådt i kraft i Norge

EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. 02.07.12

Krev refusjon for miljøopprydjing på Askøy

Klif fekk i 2009 rydja opp på dei mest forureina delane av eigedomen til ein tidlegare... 02.07.12