Utslipp fra renseanlegg øker

Utslipp av fosfor fra kommunale renseanlegg øker. En årsak er manglende vedlikehold av avløpsanleggene. I tillegg øker mengden overflatevann som renner ned i avløpsledningene.

Hvor renner vannet?: Asfaltering og tetting av overflater gjør at regnvann ikke renner ned i grunnen på en naturlig måte. Foto: iStock.

Dette går fram av SSB sin rapport ”Kommunalt avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2010 - Gebyrer 2011”. Denne rapporten bekrefter resultatene av tilsynsaksjoner Klif og Fylkesmannens miljøvernavdelinger gjennomførte i 2008 og 2010.  Om lag halvparten av de største norske renseanlegg overholder ikke utslippstillatelsen, og forurenser mer enn tillatt.

Økt algevekst

I mange år, fra 1990 har utslippene av fosfor fra kommunale renseanlegg gått kraftig ned, men fra 2004 til 2010 øker de. Økningen har vært på 100 tonn, eller om lag sju prosent, i denne perioden.

− Utslipp av fosfor til vann og innsjøer kan føre til økt algevekst. Ukontrollerte utslipp via overløp og lekkasjer kan også gi oppblomstring av uønskede bakterier som kan påvirke drikkevannskilder, jordbruksvanning og forholdene på badeplasser, sier Ellen Hambro direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Totalt for landet er utslippene av fosfor fra kommunale avløpsrenseanlegg i 2010 beregnet til i overkant av 800 tonn. Hvis vi inkluderer lekkasjer og overløp fra ledningsnettet blir det totale utslippet nesten 1 300 tonn.

Mer nedbør i vente

Konsekvenser ved utslipp av fosfor

  • Hvis tilførslene av næringssalter, deriblant fosfor blir for store, kan det føre til oppblomstring av alger, tilgroing, nedslamming av bunnen og redusert sikt i vannmassene.
  • Overgjødsling kan føre til at elver og innsjøer blir uegnet som drikkevannskilde eller som jordbruksvanning, badevannet lite innbydende og sjø- og vannområder som brukes til rekreasjon, mister sin estetiske verdi.
  • Overgjødsling i ferskvann er først og fremst et problem i lavereliggende strøk med stor befolkningstetthet. Endrete klimaforhold kan forsterke problemene.
Det er flere årsaker til at utslippene av fosfor fra avløps – og renseanlegg øker. De fleste norske renseanleggene er 30-40 år gamle, og ikke alle kommuner har vært like flinke med vedlikehold og oppgradering. I tillegg er trolig økt avrenning fra tette flater en viktig årsak.

Større og større flater blir asfaltert i forbindelse med bygging av veier, utbygging av boligområder, kontorer og industri. Tetting av overflater gjør at regnvann ikke renner ned i bakken på en naturlig måte, i gress og skogbunn, men renner raskt av på overflaten.

− Det er all grunn til å tro at problemet med store mengder regnvann i avløpsanleggene vil øke framover.  Vi kan vente oss mer nedbør mange steder og kraftigere regnskyll som følge av klimaendringer. Mengden vann som ender i avløpssystemet, vil derfor øke. Dagens avløpssystemer er ikke tilpasset klimaendringer, sier Ellen Hambro.

Krever tilpasning

Ifølge utredningen ”Tilpassing til eit klima i endring”, som kom i 2010, må systemer for håndtering av nedbørsavrenning (overvann) oppgraderes kraftig dersom avløpsanlegg skal være i stand til å håndtere mer ekstremnedbør.

Store mengder overvann på avløpsnettet medfører at unødvendig mye vann går gjennom renseanleggene, heter det i rapporten.  Lokal overvannshåndtering vil være et nødvendig tiltak, fordi det ikke er hensiktsmessig å lede alt regnvann som renner på terreng til renseanlegg. 

−Vi må tilpasse oss et våtere klima. Vi kan gjøre noe med måten vi bygger på i byer og tettsteder og i tillegg må det et krafttak til for å ruste opp avløpsanleggene til å tåle de økte vannmengdene som vil komme, sier Ellen Hambro.

Tema