Januar 2012

Antibakterielle midler

Vi har laget en oversikt over vanlige antibakterielle stoffer og midler i Norge – hvilke du bør holde deg unna og hvilke du kan bruke i begrenset omfang, for eksempel i... 13.01.12

Årsoppdatering for 2011 av opplysninger i produktregisteret

9. februar 2012 er fristen for innsendelse av årsoppdatering for 2011 i produktregisteret. 10.01.12

Bedre håndtering med enhetlig ledelse

Med et standardisert system for ledelse vil ulykker og hendelser bli håndtert mer profesjonelt, effektivt og sikkert. Det er nå utviklet et enhetlig ledelsessystem for håndterin... 11.01.12

Behov for mer kunnskap om nanomaterialer

Vi trenger mer kunnskap om forekomst og effekter av nanomaterialer. Det er viktig, blant annet for å se om miljøkravene må skjerpes. 18.01.12

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ferdig dekket med ren sand

Oslo Havn KF har nå dokumentert at dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Indre Oslofjord e... 11.01.12

Konferanse om klimatilpasning og håndtering av risiko for ekstremvær og katastrofer 24.-25. januar

24. og 25. januar 2012 kan du møte forfatterne bak den siste rapporten fra FNs klimapane... 16.01.12

FNs klimapanel om handtering av risikoen for ekstremvêr og katastrofar for å forbetre klimatilpassing – på norsk

I november 2011 la FNs klimapanel (IPCC) fram ein spesialrapport om handtering av risikoen for ekstreme hendingar og katastrofar for å forbetre tilpassinga til klimaendringar. 24.01.12

Foredragene fra konferansen om håndtering av risiko for ekstremvær og katastrofer

Her finner du presentasjonene fra konferansen "Managing the risks of climate extremes and disasters – what can vi learn from the IPCC Special Report?" 24. og 25. januar 2012. 28.01.12

Foreslår nye krav til mineralavfall

EUs mineralavfallsdirektiv skal sikre at mineralavfall håndteres slik at skadevirkninger på menneskers helse og miljøet forebygges eller reduseres så langt det er mulig. Norge... 03.01.12

Høring av gjennomføring av REACH-vedlegg XIII og XIV

Klif foreslår å gjennomføre endringer i REACH-vedlegg XIII (PBT-kriterier) og vedlegg XIV (listen over stoffer som krever godkjenning) i norsk regelverk som følge av... 10.01.12

Høyesterett økte straffen for Vest Tank-leder

Høyesterett har dømt tidligere daglig leder ved Vest Tank AS i Gulen til to års ubetinget fengsel. Dette er tidenes strengeste miljødom i Høyesterett. Klif er tilfreds med at vå... 20.01.12

Kan demontere lastebøya Statfjord C i Rogaland

AF Decom Offshore AS får strenge miljøkrav når de til sommeren planlegger å ankre opp... 30.01.12

Miljøgifter i torsk og blåskjell flater ut

De ytre kystområdene i Norge har lave nivåer av miljøgifter. Det er mye mindre miljøgift... 23.01.12

Mindre utslipp av verstingstoffer

Utslippene av mange av de farligste helse- og miljøskadelige stoffene er mer enn halvert... 18.01.12

Mye kvikksølv i dypvannsfisk

Brosme og lange fra seks fjorder inneholder ti ganger mer kvikksølv enn torsk som lever ... 30.01.12

Områder med naturlig høye nivåer av uorganiske miljøgifter

I noen områder i Norge har enkelte bergarter høye nivåer av uorganiske miljøgifter. En n... 12.01.12

Faktaark om forurensning i grunnen fra ulike bransjer

Klif har laget et nytt faktaark med oversikt over forurensninger som kan finnes i grunnen ved ulike bransjer. Faktaarket er veiledende i forbindelse med grunnforurensningssaker,... 06.01.12

Omprioriteringer i Klifs miljøovervåking

Endringer i klima, bruk av nye kjemikalier og endret eller økt aktivitet i flere næringer har ført til at Klifs behov for å overvåke nivåer og virkninger av forurensninger har ø... 27.01.12

Pressekonferanse om håndtering av ekstremvær og katastrofer 24. januar 2012

24. januar kan du møte Rajendra Pachauri, leder av FNs klimapanel, og andre sentrale aktører bak rapporten om håndtering av risiko for ekstremvær og katastrofer. Miljø- og... 16.01.12

Refusjonssatsen for spillolje justeres i 2012

Finansdepartementet har fastsette at smørjeoljeavgifta blir på 1,86 kroner per liter i 2012. Refusjonssatsen aukar dermed til 2,11 kroner per liter. Refusjon føreset at spillolj... 02.01.12

Regelhjelp.no enda betre

Regelhjelp.no gir informasjon om helse, sikkerheit og miljø for 58 bransjar, og gjer det enkelt for verksemder å finne hvilke krav som gjeld for dei. Klif er ein av ni etatar so... 30.01.12

Rydder forurenset sjøbunn i Ramsund

Sjøbunnen utenfor Forsvarets orlogsstasjon i Ramsund i Nordland er forurenset av miljøgifter fra tidligere tiders aktivitet. Nå starter oppryddingen. 31.01.12

Sjøbunnopprydding skal tallfestes

For å synliggjøre resultatene av sjøbunnopprydding, skal det tallfestes hvor mye miljøgifter som ikke lenger bidrar til forurensning. Klif har laget et beregningsverktøy for å... 10.01.12

Utslipp fra renseanlegg øker

Utslipp av fosfor fra kommunale renseanlegg øker. En årsak er manglende vedlikehold av... 02.01.12

Vi må førebygge og tilpasse for ekstremvêr

Vi må førebygge og tilpasse verda for ekstremvêr, samtidig må vi redusere utsleppa av... 24.01.12

Konferanse for hovedregistranter i REACH 2-3. februar 2012

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) arrangerer en konferanse for hovedregistranter i REACH 2-3. februar 2012 i Helsinki. Påmeldingsfrist er 13. januar. Konferansen kan også... 06.01.12