Ny europeisk database for fareklassifiseringer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert klassifisering- og merkingsfortegnelsen Classification & Labelling Inventory (C&L Inventory). Denne databasen viser fareklassifiseringer av mer enn 90 000 stoffer som industrien har meldt inn.

Publiseringen av databasen er en milepæl i implementeringen av EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer (CLP).

Dette er et viktig framskritt når det gjelder tilgangen til informasjon om farlige stoffer. Dette gjelder både for helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare.

Harmonisert klassifisering av stoffer

Databasen gir blant annet informasjon om den harmoniserte klassifiseringen av stoffer i EU og om hvordan industrien selv har klassifisert stoffene. Den viser hvordan visse virksomheter klassifiserer samme stoff på ulik måte.

ECHA skal utvikle en plattform der virksomhetene kan diskuterer bakgrunnen for sitt valg av klassifisering.

Databasen er den største offentlige databasen av sitt slag. Den vedlikeholdes og oppdateres av ECHA.

Tema