Utvikling i klimagassutslipp

Norges utslipp av klimagasser økte kraftig fra 2009 til 2010, viser endelige tall fra SSB og Klif. Utslippene i 2011 vil trolig vise en svak nedgang, ifølge Klifs egne vurderinger.

Mindre olje: Boligene våre slipper ut CO2 hvis vi fyrer med olje. I fjor falt salget av fyringsolje kraftig. Foto:Istockphoto.

Mandag ble de endelige tallene for utslipp av klimagasser i Norge i 2010 lagt fram av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).  De foreløpige tallene for Norges utslipp av klimagasser i 2011 presenteres av SSB og Klif i sin helhet i mai i år.

Mer klimagasser i 2010

Norges utslipp av klimagasser

  • Norges utslipp av klimagasser lå i 2010 åtte prosent over utslippene i 1990, som er basisåret for Kyotoprotokollen.
  • I perioden 2008-2012 har Norge forpliktet seg til ikke å ha høyere årlig utslipp av klimagasser enn en prosent over utslippene i 1990.
  • Kyotoprotokollen tillater at landene, som et supplement til nasjonale tiltak, kan nå utslippsforpliktelsen gjennom ulike former for kvotehandel.
  • Norge har i tillegg frivillig valgt å overoppfylle vår forpliktelse under Kyotoprotokollen med 10 prosent.
2009 var preget av internasjonal finanskrise og lav økonomisk aktivitet. I 2010 tok aktiviteten seg opp igjen. Det forklarer mye av den store veksten i klimagassutslippene fra 2009 til 2010.

Norges samlede utslipp av klimagasser i 2010 var fortsatt 1,6 millioner tonn lavere enn i "toppåret" 2007.

Utsiktene i 2011

− Etter vår vurdering vil utslippene av klimagasser i 2011 blir omtrent som i 2010 eller noe lavere. Det skyldes blant annet kraftig nedgang i salg av fyringsolje og reduserte utslipp fra gasskraftverk, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Klifs vurdering av utviklingen i 2011 baserer seg på salg av oljeprodukter, elektrisitetsforbruk i kraftkrevende industri og produksjon av olje og gass. I tillegg følger vi virksomhetene med store utslipp av klimagasser tett.

Mindre olje og gass

Hovedtrekkene for 2011 viser at produksjonen av olje og gass gikk ned. Det er imidlertid usikkert om reduksjonen i utslipp blir like stor som reduksjonen i produksjon.

Salget av fyringsolje til oppvarming og til industri gikk ned med hele 30 prosent i fjor, til det laveste salget siden 1995.

Mer diesel og bensin

Det ble solgt mer diesel og mindre bensin til biler i fjor sammenliknet med året før. Bensinsalget sank med over åtte prosent, mens salget av diesel økte med nesten seks prosent.

Samlet sett økte salget av bensin og diesel med i underkant av en prosent fra 2010-2011. Andelen biodrivstoff av det totale drivstoffsalget til biler lå i fjor på 3,8 prosent.

Bilde av utviklingen

Utslippene fra kraftkrevende industri økte i 2010 etter nedgang året før. I 2011 ser det ut til at utslippene fra denne industrien fortsetter å øke noe.

−Samlet sett gjør kunnskapen vi sitter på oss i stand til å danne oss et bilde av utviklingen. Tendensen tilsier at vi forventer en viss nedgang i utslippene av klimagasser for 2011, sier Ellen Hambro.

Tema