Økte luftutslipp av miljøgifter

Utslipp til luft av flere miljøgifter gikk opp i 2010. Økningen skyldtes blant annet høyere aktivitet i deler av industrien. Utviklingen kommer etter spesielt lave utslipp i 2009.

 

Utslippene til luft av arsen, flere tungmetaller, dioksiner og svevestøv gikk opp i 2010. Økningen skyldtes både økt aktivitet i deler av industrien, samt høyere innhold av miljøgifter i råvarer og reduksjonsmidler brukt i metallproduksjon.

Utslippene av de fleste miljøgiftene samt PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) er betydelig redusert siden 1990.

Beregningene er gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Tema