Næringsmiddelindustrien må følge miljøkravene

Næringsmiddelindustrien har for liten kunnskap både om sine egne utslipp og miljøregelverket de er pålagt å følge, viser nye kontroller. Forurensningsmyndighetene vil spesielt følge opp de største virksomhetene.

Næringsmiddelindustrien: Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for denne industrien, som i stor grad er basert på norske råvarer fra jordbruk og fiskeri. Foto: Fylkesmannen.

Næringsmiddelindustrien

  • Virksomheter som produserer fast og flytende føde for konsumering, herunder farmasøytisk industri og slakterier.
  • Ulike produksjoner og aktiviteter, fra vasking og pakking av grønnsaker til avanserte industriprosesser.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen kontrollerte i fjor rundt 80 næringsmiddelvirksomheter i 13 fylker for å sjekke at de følger miljøregelverket.

– Vi er skuffet over resultatene fra våre kontroller av næringsmiddelindustrien. Det er overraskende mange virksomheter i som ikke tar miljøregelverket tilstrekkelig på alvor, sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.

For dårlig utslippskontroll

Forurensningsmyndighetene ga til sammen rundt 340 avvik fra miljøkravene hos de 80 virksomhetene som ble kontrollert. De fleste avvikene gjelder virksomhetenes kontroll med egne utslipp til vann, enten i form av målinger, drift av renseanlegg eller vurdering av miljørisiko ved utslipp.

Miljøkrav til næringsmiddelindustrien

  • Må ha kontroll på utslipp av organisk stoff, fett, næringssalter, vaskevann, desinfeksjonsmidler til vann, håndtering og disponering av store mengder organisk materiale oppbevaring og disponering av sterke baser og syrer, vaske- og desinfeksjonsmidler og andre kjemikalier og lukt fra produksjon
  • Krav om rutiner for levering av biologisk nedbrytbart avfall og farlig avfall.
  • Krav om miljørisikoanalyse og bruk av kjemikalier.
Resultatene viser at miljøkravene er dårlig forankret hos ledelsen i næringsmiddelindustrien. De største hadde flest avvik.

– Vi er forundret over at så mange store virksomheter ikke har bedre kunnskap om egne utslipp. Mange virksomheter vet ikke hvordan de påvirker kommunale avløpsnett og avløpsanlegg. Flere av de kommunale anleggene er ikke beregnet til å ta imot utslippene fra næringsmiddelindustrien. Her er det rom for store forbedringer, sier Bjørn Bjørnstad i Klif.

Følger opp alle virksomhetene

Fylkesmannen følger opp at alle de kontrollerte virksomhetene får rettet opp avvik fra miljøkravene. Store virksomheter med mange avvik følges opp tettere med nye kontroller.

– Vi har kontakt med næringsmiddelbransjen for å påse at virksomhetene går igjennom rutinene på miljøområdet. Vi må få avklart om vi har funnet systematiske feil og samtidig øke miljøbevisstheten i denne industrien, sier Bjørn Bjørnstad i Klif.

Tema