Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene

I 2010 var utslippet av forsurende og forurensende nitrogenoksider (NOX) 19 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen.

Mengden utslipp av svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3), som også bidrar til forsuring, havnet under den øvre grensen for utslipp.

Utslippsmålet for flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) ble nådd allerede i 2006, mens i 2010 var utslippet 28 prosent under målet.

Statistikken for utslipp til luft i Norge er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Utslippsforpliktelser i Gøteborgprotokollen

Gøteborgprotokollen fra 19991 setter en øvre grense for de nasjonale utslippene av gasser som bidrar til forsuring, overgjødsling av vann og vassdrag samt dannelse av helse- og miljøskadelig ozon nær bakken.

De fastsatte målene gjelder for 2010 og referanseåret er 1990.

Tema