Grundige utredninger før åpning av Barentshavet sør

Det tidligere omstridte området sør i Barentshavet skal utredes for petroleumsaktivitet. Klif mener det må gjøres grundige vurderinger før dette området med sårbar natur og tidvis vanskelige naturforhold åpnes for leteboring.

Barentshavet: Det tidligere omstridte mellom Russland og Norge området vest for avgrensningslinjen skal utredes med tanke på framtidig olje- og gassvirksomhet. Arealet omfattet av åpningsprosessen utgjør ca. 44 000 kvadratkilometer åpent hav. Kart: Regjeringen.

Barentshavet Sør

  • Det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen i Barentshavet vurderes av Oljedirektoratet som interessant å utforske for eventuelle petroleumsforekomster.
  • Olje- og energidepartementet har satt i gang en åpningsprosess, inkludert en konsekvensutredning. Formålet er å etablere det faglige grunnlaget som Stortingets åpningsbeslutning skal baseres på.
  • Hensikten med konsekvensutredningen er å få fram dokumentasjon for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling av åpning.
  • En beslutning om å starte en åpningsprosess i dag vil i følge OED kunne medføre oppstart av produksjon omkring 2025 eller senere.
Norges avtale med Russland om det tidligere omstridte området i Barentshavet og Polhavet trådte i kraft i fjor.

Olje- og energidepartementet har sendt forslag til program for konsekvensutredning for området vest for avgrensingslinjen i Barentshavet sør på høring.

Området må kartlegges grundig

Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) mener det foreslåtte utredningsprogrammet berører de fleste viktige problemstillinger, men det er vanskelig å bedømme om disse vil bli tilstrekkelig redegjort for i konsekvensutredningen.

Det er viktig at det gjennomføres kartlegging av bunnforhold i de områdene hvor dette mangler, før det tas stilling til om petroleumsaktivitet er miljømessig tilrådelig

Beredskap mot akutt forurensning

Klif er opptatt av det er en tilfredsstillende beredskap mot akutt forurensning hvis området åpnes for leteboring.

– I de kystnære områdene er det kort avstand og drivtid fra et eventuelt oljeutslipp til sårbare miljøressurser. I de nordlige delene er det lang vei å frakte oljevernutstyr og tidvis vanskelige værforhold. Her kan også olje fraktes mot iskanten, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Klif mener konsekvensutredningen må inneholde mange nok scenarioer slik at miljørisikoen fra akutt forurensning utredes grundig. 

Det er viktig å få modellert oljedriften og vurdere konsekvenser for fisk, sjøfugl og strand for flere relevante scenarioer. De må gjenspeile de forskjellige utfordringene i området, og dekke ulike utbyggingsalternativer, lokaliseringssteder og typer utslipp.

Utslipp av klimagasser

Konsekvensutredningen bør også redegjøre for hvordan en åpning av området vil påvirke Norges utslipp av klimagasser. Den bør dessuten beskrive konsekvenser av utslipp av partikler og svart sot (black carbon) som oppstår ved avbrenning av olje og gass.

Tema