Forslag om utvidet kjemikalieregistrering på høring

Klif foreslår at næringslivet får en større plikt til å gi opplysninger om sine helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette vil gi myndighetene bedre mulighet til å sette inn tiltak for å beskytte helse og miljø. Høringsfristen er 13. mai 2012.

Kjemikalier: Klif ønsker å opprettholde dagens krav om at farlige kjemikalier skal deklareres til produktregisteret. Foto: John Petter Reinertsen.

– Vi ønsker å forenkle tilgangen til informasjon om helse- og miljøfarlige kjemikalier for både forbrukere, industri og myndigheter, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Deklarering til produktregisteret

Om produktregisteret

  • Myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og stoffblandinger som importeres og produseres i Norge.
  • Opplysningene gir myndighetene oversikt over de kjemiske stoffene som brukes i Norge. Brukes i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).

Dagens norske forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier inneholder krav om at farlige kjemikalier skal deklareres til produktregisteret.

Når EUs nye regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) innføres i Norge, vil denne forskriften oppheves etter en overgangsperiode fram til 1. juni 2015.

Kravet om deklarering til produktregisteret er en nasjonal regulering og kan ikke tas inn i CLP-regelverket. Myndighetene ønsker derfor at dagens krav videreføres i en egen forskrift.

Utvidet deklarering

Klif foreslår samtidig at kravet om deklarering utvides til å omfatte kjemikalier som inneholder de mest miljøfarlige stoffene. Disse fanges ikke opp av dagens deklareringsplikt.

– En utvidet deklareringsplikt vil gi oss økt kunnskap om de mest miljøskadelige stoffene. Vi vil dermed få bedre mulighet til å sette i verk forebyggende tiltak for å beskytte helse og miljø, sier Marit Kjeldby i Klif.

Sikkerhetsdatablad på offentlig nettsted

Klif foreslår også at norske produsenter og importører får en plikt til å gjøre alle sikkerhetsdatablader tilgjengelige via nettstedet Produktinformasjonsbanken (PIB), et offentlig nettsted for kjemikalieinformasjon som driftes og utvikles av Klif.

- At sikkerhetsdatablader enkelt kan finnes på Produktinformasjonsbanken, er meget nyttig for virksomheter som skal overholde plikten til å erstatte bruken av farlige stoffer med mindre farlige stoffer, sier Marit Kjeldby.

At sikkerhetsdatablader blir samlet på ett nettsted, vil gi Giftinformasjonen en raskere tilgang til informasjon i forbindelse med henvendelser om akutte forgiftninger. Det vil også gi tilsynsmyndighetene nyttig informasjon for deres kontrollarbeid.

Tema