Føre var i Nordsjøen

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak fikk en rekke høringsinnspill til seks miljøutredninger. Mange påpeker kunnskapshull og at det er viktig å legge føre-var-prinsippet til grunn for forvaltningen av dette havområdet.

Miljøplan: Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak i 2013. Foto: Stein Johnsen.

Høringskonferanse 22. mai

  • Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak vil ferdigstille det faglige grunnlaget til 7. mai i år.
  • Rapportene, inkludert en rapport om sårbarhet for særlig verdifulle områder, presenteres på en åpen høringskonferanse i regi av Miljøverndepartementet 22. mai.
  • Der blir det anledning til å diskutere og kommentere innholdet, og sende skriftlige innspill i etterkant.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen på 14 etater og institutter, som koordinerer det forberedende arbeidet med forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak.

Utreder miljøkonsekvenser

I fjor ble det ferdigstilt seks sektorvise utredninger av miljøkonsekvensene for petroleumsvirksomhet, fiskeri og havbruk, skipstrafikk, fornybar energiproduksjon til havs, land- og kystbasert aktivitet og klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning.

Det kom inn 28 innspill fra ulike organisasjoner og etater til utredningene. Faggruppens svar til innspillene, en oppsummering og reviderte utredninger er nå tilgjengelige.

– Vi bruker innspillene i arbeidet med å ferdigstille det faglige grunnlaget for Nordsjøen og Skagerrak. Vi vurderer nå samlede miljøkonsekvenser, interessekonflikter og kunnskapsbehov for dette havområdet, sier Anne Sundbye i Klif, som leder for faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak.

Hovedpunkter i høringsinnspillene:

  • Det finnes betydelige og sentrale kunnskapsbehov som bør følges opp fram mot forvaltningsplanen, og i oppfølgingen av planen.
  • Kunnskapsmangler gjør det viktig å legge føre-var-prinsippet til grunn for forvaltning av havområdet.
  • Kunnskap om påvirkningene fra de ulike næringene varierer mye. Dette er til hinder for å gjøre en balansert vurdering av samlet påvirkning og konsekvens. Metodikk for vurdering av samlet påvirkning og konsekvens trekkes også fram som en utfordring. 
  • Ulike forvaltningsmyndigheter vektlegger sannsynlighet for uhell og miljøkonsekvenser ulikt.
  • Flere uttrykker bekymring for påvirkning og konsekvenser av marin forsøpling.
  • Faggruppen har fått flere konkrete innspill til virkemidler og tiltak som kan bidra til å sikre sameksistens og redusere konflikter. Tiltak for å opprettholde og forbedre miljøtilstand blir også trukket fram. 

Tema