Bedre avfallskontroll i havnene

Mange norske havner har tilfredsstillende ordninger for å ta imot avfall og eventuelle lasterester fra skip. Det viser nye kontroller fra forurensningsmyndighetene.

– Våre nye kontroller viser at havnene har skjerpet seg i forhold til tidligere kontroller. Vi avdekket nå ingen alvorlig brudd på miljøregelverket knyttet til feilhåndtering eller mellomlagring av farlig avfall, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klif.

Miljøregelverket for havner

Flere statlige myndigheter har ansvaret for havner

  • Fylkesmannen og Klif kontrollerer at de som eier norske havner følger opp ansvaret med å ta imot avfall fra skip, spesielt om de har tilfredsstillende mottaksordninger for farlig avfall og lasterester.
  • Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med at skipenes plikter til levering og mottak av avfall og lasterester overholdes (forurensningsforskriften kapittel 20).
  • Kystverket håndhever havne- og farvannsloven. 
  • Mattilsynet fører tilsyn med matavfall fra skip i internasjonal trafikk.
Forurensningsforskriften regulerer håndtering av avfall fra skip. Kravene bygger på et felles europeisk regelverk om at det er forbudt å dumpe avfall i havet.

Skipene har plikt til å sørge for at avfall som oppstår om bord og eventuelle lasterester, blir levert til mottak i havn.

Alle havner har plikt til å ha tilstrekkelige ordninger for mottak av slikt avfall, og de må lage egne avfallsplaner for dette. Ordningen skal forebygge at avfall kastes ulovlig til havs.

Forurensningsmyndighetenes erfaring fra tidligere kontroller har vist mangelfulle ordninger for mottak av avfall i norske havner.

Fylkesmannen og Klif kontrollerte 35 havner i 7 fylker

(Østfold, Oslo og Akershus, Vestfold, Telemark, Vest-Agder Aust-Agder og Rogaland):

  • Ingen brudd på miljøregelverket ved 10 av havnene.
  • 6 havner hadde ikke utarbeidet avfallsplan.
  • 16 havner hadde mangler knyttet til avfallsplanen.
  • 16 havner ga mangelfull informasjon om avfallshåndteringen til brukerne.
  • 17 havner hadde mangler i styringssystemet.

Følger opp alle avvik

Forurensningsmyndighetene følger opp at de ansvarlige for havnene retter opp forholdene som ble avdekket.

– Vi kontrollerer i år flere havner for å se at de følger opp ansvaret med å ta imot avfall fra skip og håndtere det forsvarlig, forteller avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad.

Tema