Februar 2012

Foredrag på seminar om når ulykker truer miljøet 1. februar 2012

Her finner du foredragene på seminaret i Oslo 1. februar 2012 om forebygging og begrensning av akutte utslipp. 31.01.12

Mange havner er forurenset

Krabbe og blåskjell i 14 norske havner er sjekket for et utvalg miljøgifter. Generelt se... 06.02.12

Film og debatt om miljøgifter 8. februar

Hver og en av oss utsettes vi for en rekke miljøgifter. Hva gjør disse kjemikaliene med oss? Dette er tema for den svenske dokumentarfilmen Underkastelsen, som vises på... 07.02.12

Miljøjournalister vant pris

Ti skoleelever ble tirsdag hedret som Norges beste miljøjournalister. Prisutdelingen fant sted på Flåtestad skole i Oppegård, som en del av undervisningsopplegget Miljøjournalis... 07.02.12

Bedre avfallskontroll i havnene

Mange norske havner har tilfredsstillende ordninger for å ta imot avfall og eventuelle... 09.02.12

Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene

I 2010 var utslippet av forsurende og forurensende nitrogenoksider (NOX) 19 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen. 09.02.12

Økte luftutslipp av miljøgifter

Utslipp til luft av flere miljøgifter gikk opp i 2010. Økningen skyldtes blant annet høyere aktivitet i deler av industrien. Utviklingen kommer etter spesielt lave utslipp i 2009. 09.02.12

Kriseinfo.no – inngang til myndighetens kriseinformasjon

På kriseinfo.no finner befolkningen kvalitetssikret informasjon fra myndighetene før,... 14.02.12

Nye spørsmål og svar om forurenset grunn

Spørsmål og svar siden for forurenset grunn er nå oppdatert, blant annet med informasjon om mellomlagring av forurensede masser og hvordan utarbeide normverdier for nye stoffer. 10.02.12

Økte klimagassutslipp i 2010

De innenlandske klimagassutslippene var 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Det... 13.02.12

Utvikling i klimagassutslipp

Norges utslipp av klimagasser økte kraftig fra 2009 til 2010, viser endelige tall fra SS... 13.02.12

Forslag om utvidet kjemikalieregistrering på høring

Klif foreslår at næringslivet får en større plikt til å gi opplysninger om sine helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette vil gi myndighetene bedre mulighet til å sette inn... 13.02.12

Dokumentar om miljøgifter

Den svenske dokumentarfilmen "Underkastelsen" vises på NRK 2 onsdag 15. februar klokken 22.30. Filmen handler om helse- og miljøskadelige stoffer som vi mennesker utsettes for i... 15.02.12

Samla miljøkunnskap om Norskehavet

Kunnskapen om miljøtilstanden i Norskehavet er oppdatert, samla og presentert på nettstaden Miljøstatus i Noreg. Informasjonen er ein viktig del av arbeidet med den heilskaplege... 15.02.12

Næringsmiddelindustrien må følge miljøkravene

Næringsmiddelindustrien har for liten kunnskap både om sine egne utslipp og miljøregelve... 15.02.12

Kjemikaliecocktail på 1-2-3

Dagleg blir menneske og miljø utsett for mange ulike kjemiske stoff. Denne kjemikaliecocktailen må vi ta på alvor, og det er eit stort behov for kunnskap. Ein ny brosjyre frå... 15.02.12

Klimafilmer for skoleungdom

Hvordan endrer klimaet seg? Kan vi stole på klimaforskere? Hvilke tiltak virker? Det er noen av temaene det nå lages kortfilmer om for bruk i skolen. Filmene skal tilbys som en... 16.02.12

Klimasamarbeid med Kina

Klif har samarbeidet med Kina om ulike miljøprosjekter i over ti år. Nå vil vi dele våre... 17.02.12

Føre var i Nordsjøen

Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak fikk en rekke høringsinnspill til seks... 17.02.12

Grundige utredninger før åpning av Barentshavet sør

Det tidligere omstridte området sør i Barentshavet skal utredes for petroleumsaktivitet.... 22.02.12

Avløpskonferanse 25.-26. april 2012

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er samarbeidspartner under avløpskonferansen 2012 på Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås 25. og 26. april. 23.02.12

Ny europeisk database for fareklassifiseringer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert klassifisering- og merkingsfortegnelsen Classification & Labelling Inventory (C&L Inventory). Denne databasen viser... 27.02.12

Kurs om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider 25.-26. april

Miljøringen, NGI og Klif inviterer medlemmer og interesserte til kurs i kapittel 2 i forurensningsforskriften om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og... 27.02.12

Nasjonal vassmiljøkonferanse 27. og 28. mars

Nasjonal vassmiljøkonferanse, som blir arrangert av direktorata som samarbeider for gjennomføring av vassforskrifta i Noreg, er i år på Oslo kongressenter. 28.02.12