Strenge krav til økt produksjon ved Rana Gruber

Rana Gruber ønsker å øke produksjonen av jernmalm, noe som vil øke behovet for å deponere avgangsmasser i Ranfjorden. Klif kan gi tillatelse til dette, hvis bedriften innfrir strenge krav som skal gi bedre miljøtilstand i både Ranelva og Ranfjorden.

Øker produksjonen: Rana Grubers hovedgruve er på Ørtfjell ved Storforshei. Foto: Rana Gruber

Rana Gruber AS

  • Rana Gruber AS (tidligere AS Norsk Jernverk) har hatt konsesjon for utslipp til vann/luft og støyemisjon siden 1976.
  • Rana Gruber har i dag utslipp av suspendert stoff (vannholdig gruveslam) til Ranelva, deponerer avgangsmasser på bunnen av Ranfjorden, og slipper ut rester av flotasjonskjemikaliet Lilaflot til Ranfjorden.
  • Hovedgruven er Kvannevann på Ørtfjell ved Storforshei, med knusestasjon og underjordisk silo for jernmalm.
  • Jernmalmen fraktes med tog til et oppredningsverk i Gullsmedvika ved Ranfjorden. Der blir malmen knust og behandlet, for å skille ut metallholdige mineraler som skal brukes videre. Restmassene blir deponert på bunnen av Ranfjorden.
Rana Gruber AS utvinner jernmalm på Ørtfjell i Rana og produserer konsentrat for fremstilling av jern, stål og spesialprodukter for et internasjonalt marked. Bedriften ønsker nå å øke produksjonen, og sendte i juli 2011 en søknad til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om å få øke uttaket av malm fra 3,5 til 4,5 millioner tonn per år.

Rana Gruber søkte samtidig om tillatelse til å øke mengden avgangsmasse som deponeres i Ranfjorden. Klif har nå sendt bedriften et brev med varsel om en rekke strenge krav som bedriften må innfri før malmuttaket, produksjonen og deponiet kan økes. Bedriften får anledning til å se brevet og tillatelsen, for å sikre at faktaopplysningene som ligger til grunn for tillatelsen er korrekte.

Miljøet skal bli bedre

– Stortinget har bestemt at Ranfjorden og Ranelva skal være en nasjonal laksefjord og lakseelv, og Klif vil ikke tillate forurensende virksomhet som kan skade laksen. Vi stiller derfor strenge krav til utslipp av partikler fra bedriften, for å sikre at miljøet i Ranelva i løpet av få år blir vesentlig bedre enn det er i dag, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Renere vann i Ranelva

Ranelva er i dag påvirket av både kraftreguleringer, slam fra gruvevirksomheten og partikkelholdig brevann fra Svartisen. Den økologiske tilstanden er dårlig, i henhold til kriteriene i vannforskriften. Det er satt i gang et arbeid med å reetablere laksebestanden i elva etter at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er blitt utryddet, og det er planer om å forlenge den lakseførende strekningen. Det er derfor viktig å få ned mengden suspendert stoff i elvevannet.

Saksgangen

  • Søknaden om økt produksjon ble lagt ut til offentlig innsyn på Servicetorget i Rana kommune. Klif har mottatt 11 høringsuttalelser fra blant annet Rana kommune, Fylkesmannen i Nordland, berørte direktorater og etater og andre parter. Høringsuttalelsene er omtalt i sakens dokumenter
– Klif krever nå at Rana Gruber må redusere utslippene av suspendert stoff fra uttaksområdet til elva med 85 prosent. Denne reduksjonen vil bidra til at utslippet ikke forårsaker nedslamming i elva, og at vannkvaliteten holdes på et nivå som er i tråd med retningslinjene for norske laksevassdrag, sier Ellen Hambro.

Bedriften er i gang med tekniske tiltak for å innfri de nye kravene som Klif allerede har varslet.

Dekker til gamle forurensninger i fjorden

Den økte produksjonen ved Rana Gruber vil føre til en betydelig økning i den totale mengden avgangsmasser som blir deponert i Ranfjorden. Bunnen av fjorden i deponiområdet er sterkt forurenset etter mange år med tidligere utslipp fra tungindustri. Deponeringsmassene fra Rana Gruber består av rene stein- og sandpartikler som ikke inneholder miljøgifter, og de fungerer dermed som et lokk over de forurensede massene som ligger der fra før.

Den groveste fraksjonen i avgangsmassene legger seg stabilt som sand på bunnen av fjorden, mens finpartiklene har lettere for å spre seg i vannmassene. Klif stiller derfor krav om at bedriften må finne tiltak som hindrer at finpartiklene sprer seg oppover og forårsaker negativ påvirkning av de øvre vannmassene. Bedriften kan ikke øke produksjonen maksimalt før tiltakene er på plass.

Krav til 90 prosent mindre kjemikalier

Rana Grubers oppredningsverk i Gullsmedvika slipper i dag ut flotasjonskjemikaliet Lilaflot til Ranfjorden. Beregninger viser at dagens utslipp er rundt de nivåer som kan være skadelig for organismer ved utslippspunktet. Selv om kjemikaliene blir hurtig fortynnet, og konsentrasjonen vil være mye lavere i kort avstand fra utslippsrøret, stiller Klif nå krav om at utslippene av dette kjemikaliet skal reduseres med 90 prosent. Klif stiller også krav om undersøkelser av biologiske langtidsvirkninger ved deponiet i Ranfjorden.

– Hvis Rana Gruber klarer å tilfredsstille alle våre krav, kan bedriften gjennomføre den produksjonsøkningen de har søkt om fullt ut. Kravene er utformet for å sikre en god miljøtilstand i både elva og fjorden, sier Klifs direktør Ellen Hambro.

Tema